चिनियाँ (स्पष्टता)

चिनियाँ शब्दले निम्न कुराहरूलाई जनाउँछ :