मा n लाई a को घाताङ्क भनिन्छ ।

घाताङ्क नियमहरुसम्पादन

  • गुणन नियम  
  • भाग नियम  
  • शुन्य घात नियम  
  • घात नियम