खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षाभन्नाले[१] खाद्य पदार्थहरूको तैयारी, प्रयोग, भण्डारण जसद्वारा खाद्यपदार्थहरूको सुरक्षा खाद्य जनित बीमारीबाट बचाउ आदिको वैज्ञानिक पद्धति अनुसार बर्णन गराउने भनेर बुझिन्छ

खाद्य सुरक्षा
Food Safety 1.svg
शर्तहरु
खाद्य जनित बीमारी
HACCP
संकट नियन्त्रण बिन्दु
महत्वपूर्ण कारकहरु
FAT TOM
pH
जल क्रिया (Wa)
रोगजनक
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम
E. coli
हेपटाटिस ए
नोरोभाइरस
परजीवी संक्रमण
ब्लास्टोसाइटिस
क्रिप्टोस्-पोराइ-डायोसिस्
ट्राइ-कि-नोसिस्

स्रोतसम्पादन

[[श्रेणी:खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्य पदार्थको उत्पादन त्यसको ब्यस्थित भन्डारण उपयोग र पहुचको समग्र अवस्थालाइ बुझाउछ। यसले खाद्य सुरक्षााको जोिखममा रहेका ब्यक्ती लाइ खाद्य सुरक्षाको अभावबाट मर्नुपर्दैन र उनीहरूले पनि खाद्यान्नको सरल सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । तर यसले सबैलाइ बाह्रै महिना खाद्यन्न पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।

      खाद्य सुरक्षाा आभारभूत मानव अधिकार भित्र पर्दछ ।आजको एक्कासौ‍ सताब्दीको िवश्वमा आद्यान्न अभाव जस्तो साधारण समस्याले कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन । खा्द्य सुरक्षाको पर्त्याभूतीका लागि सन्सारका विभिन्न देशहरूले स‍म्बैधािनक कानुनी तथा स‌स्थागत ब्यवस्था गरेको छ ।खाद्य सुरक्षा कुनै पनि मानिसको समािजक आर्थिक राजनैितक जस्ता विषयले समेत प्रभवित गर्ने गर्छ ।