केन्द्रीय अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

केन्द्रीय अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची निम्न रहेका छन् :-

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

कङ्गोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

चाडका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

क्यामेरूनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

गाबोनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन