मुख्य सूची खोल्नुहोस्
यो लेख कलाको सामान्य रूपान्तरणको बारेमा हो । अन्य प्रयोगको लागि कला (स्पष्टता) हेर्नुहोस ।

Art-portrait-collage 2.jpg

मानिस को विभिन्न स्तरको व्यहार उनीहरूको काल्पनिक तथा व्वसायिक सिप बाट श्रृजना गरिएका सन्दर्भ तथा बस्तुहरुलाई "कला" भनिन्छ। आफुले जानेको सिपलाई कला भनिन्छ ।