कग्युद सम्प्रदाय तिब्बती बौद्धको पाँच प्रमुख सम्प्रदायहरू मध्ये एक हो

Kagyu refuge tree

शङ्पा कग्युदसम्पादन

मिलारेपा र दग्पो कग्युदसम्पादन

भारतीय मूलसम्पादन

मिलारेपा र उहाँको उतराधिकारीसम्पादन

 
Marpa
ड्रीगुङ कग्युदसम्पादन
 
Drikung Monastery