घटनाहरूसम्पादन

कार्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राजा बीरेन्द्रद्वारा घोषणा गरी लागू भयो।

जन्महरूसम्पादन

मृत्युहरूसम्पादन