सन् १९८९

(१९८९ बाट पठाईएको)

घटनाक्रमसम्पादन

==जन्म==१९८९

विवरण
# व्यक्तिको नाम sujita phuyal कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति 1989
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन