जर्मनीको एउटा राज्य मेक्लेनबर्ग-वोर्पोमेर्नको राजधानी हो