स्पेस बायलोजी

पृथ्वी बाहिरका आंतरिक जीवनको सम्भावनाको अध्ययनलाई स्पेस बायलोजी भनिन्छ।