साम्राज्य राष्ट्रहरूको सामूहिक हो, वा अन्य शक्तिशाली प्रभुत्व वा सरकार हो। साम्राज्य को क्षेत्र सामान्यतया ठूलो र राज्य को एक भन्दा अधिक हद सम्म छ।

उच्चारणसम्पादन

sɑːmrɑːd͡ʒjə


साम्राज्यहरू
मङ्गोल साम्राज्य
अटोमन साम्राज्य
खस साम्राज्य
मौर्य साम्राज्य
मराठा साम्राज्य