सामर्थ्य प्रति एकाही समयमा गरेको कार्य नै सामर्थ्य हो । यसको मापन वाट(watts) मा गरिन्छ ।