सन् १९८९

घटनाक्रमEdit

==जन्म==१९८९

विवरण
# व्यक्तिको नाम sujita phuyal कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति 1989
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युEdit

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतEdit