वि॰ सं॰ १९८५ विक्रम सम्वत अनुसारको एउटा वर्ष हो। यो वर्षमा घटेका घटना, जन्म तथा मृत्युहरू यस प्रकार छन्-

घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन