घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम dipendra karki कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति 2042/08/18
1 - -
2 - -
3 - -

== मृत्यु ==

स्रोतसम्पादन