घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 राजु साहुखल - २०३७-०६-२७
2 - -
3 - -

== मृत्यु ==

स्रोतसम्पादन