घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# ब्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

विवरण
# ब्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 चाउ एन लाइ जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रधानमन्त्री १९७६ जनवरी ९

स्रोतसम्पादन