सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय विकास तथा सेवा प्रवाहको लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सो को व्यवस्थित सञ्चालन गर्नका लागि उत्तरदायी मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले नेपालको समग्र विकासका विभिन्न साझेदारहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना, कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपालको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
New Emblem of Nepal.svg
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
नियुक्तिकर्ताप्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा
स्थापनावि.सं. २०३७

दुरदृष्टि र लक्ष्यसम्पादन

मन्त्रालयको दुरदृष्टि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनको मध्यमद्वारा जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउने रहेको छ । यसको प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार छ:

 1. स्थानीय सुशासनको संस्थागत विकास गर्ने,
 2. स्थानीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने,
 3. दिगो र गुणस्तरीय आर्थिक सामाजिक तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्ने

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसम्पादन

नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम स्थानिय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निम्न बमोजिम तोकिएको छ :

 1. सङ्घ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्पर्क र समन्वय
 2. स्थानीय तहको संख्या सिमाना वडा र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नीति मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण
 3. विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमांकन र संरचना सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड
 4. राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय समावेशी आयोग आदिवासी जनजाति आयोग मधेसी आयोग थारु आयोग र मुस्लिम आयोग
 5. स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति कानुन  मापदण्ड प्रविधिको विकास र अनुसंधान
 6. पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको अभिलेखीकरण
 7. फोहोरमैला ब्यबस्थापन सम्बन्धी नीति मापदण्ड समन्वय र सहजीकरण
 8. स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड
 9. सङ्घीय निजामती तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा का निवृतिभरण लगायत अवकाश अन्य सुविधा सम्बन्धी नीति मापदण्ड र व्यवस्थापन
 10. सङ्घीय कर्मचारी निकाय सम्बन्धी कार्य
 11. सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड
 12. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन र समन्वय
 13. प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी नीति योजना समायोजन र समन्वय
 14. सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड तथा सेवा समूह र उपसमूहको व्यवस्थापन
 15. सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको व्यवस्थापन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्तरप्रदेश कर्मचारी समन्वय एवं व्यवस्थापन
 16. कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी नीति कानुन र मापदण्ड
 17. सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पदहरूको दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
 18. बढुवा समितिको सचिवालय
 19. सङ्घीय निजामती तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीको सेवा शर्त र सुविधा
 20. सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड
 21. स्थानीय तहको सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी नीति र माप दण्ड
 22. सङ्घीय निजामती तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको तालिम सम्बन्धी नीति कानून मापदण्ड अध्ययन अनुसन्धान र विकास
 23. सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति र मापदण्ड
 24. प्रकाशकीय अभिलेख र तथ्यांक
 25. निजामती अस्पताल कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
 26. मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सन्धि-सम्झौता अभिसन्धि सम्पर्क र समन्वय
 27. मन्त्रालय सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान प्राधिकरण समिति प्रतिष्ठान कम्पनी आदिको सञ्चालन र नियमन राष्ट्रिय कर्मचारी सम्बद्ध सङ्घसंस्था
 28. नेपाल प्रशासन सेवा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र नेपाल विविध सेवाको सञ्चालन
 29. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूहको जनरल उपसमूहको सञ्चालन (पेज नम्बर २२)

सम्पर्क ठेगानासम्पादन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर।
टेलिफोन: ९७७-१-५५२३३२९, ५५२४५३५, ५५३६१७०, ५५२४२८०,
५५२१८७३, ५५२५१४८, ५५४४४०३
फ्याक्स : ९७७-१-५५२२०४५
ई-मेल : secretary@mofaga.gov.np, plandiv@mofaga.gov.np, govdiv@mofaga.gov.np,
admindiv@mofaga.gov.np, mundiv@mofaga.gov.np, ipd@mofaga.gov.np

आधिकारिक वेबसाइटसम्पादन