एउटै स्द्देश्य पुरा गर्नका लागि बनेको मानिसहरूको समुह वा सङ्गठन नै संस्था हो।

श्रेणी:नाम यो पृष्ठ भाषा तथा भाषासँग सम्बन्धित विषयहरूको लेखहरूको संगालो हो|