श्लेसविग-होल्सटीन


श्लेसविग-होल्सटीन जर्मनीको एउटा राज्य हो।