श्लेसविग-होल्सटीन

श्लेसविग-होल्सटीन जर्मनीको एउटा राज्य हो।