विषुलिङ्गी

आफ्नो जैविक लिङ्ग भन्दा विपरीत लिङ्गको हुँ ठान्ने व्यक्तिहरू, जो आफ्नो शरीरमा सहज मसुस गर्दैनन् र आफ्नो यौनाङ्ग परिवर्तन गर्ने तीव्र भावना राख्छन्। उनीहरूमा लैङ्गिक वरिक्तता (Gender dysphoria) हुने गर्दछ। कुनै पुलिङ्गी शरीर भएको मानिस जो आफ्नो यौनाङ्गमा सहज महसुस गर्दैन र आफ्नो यौनाङ्ग स्त्रीलिङ्गी बनाउने तीव्र चाहना राख्छन्, उनीहरू विषुलिङ्गी महिला (Transsexual women) हुन् भने कुनै स्त्रीलिङ्गी शरीर भएको मानिस जो आफ्नो यौनाङ्गमा सहज महसुस गर्दैन र आफ्नो यौनाङ्ग पुलिङ्गी बनाउने तीव्र चाहना राख्छन्, उनीहरू विषुलिङ्गी पुरुष (Transsexual men)। पारलिङ्गी (Transgender) र विषुलिङ्गी (Transsexual)मा के फरक छ भन्दा पारलिङ्गीहरू आफ्नो जैविक लिङ्ग भन्दा फरक अनुभव गरेतापनि जरूरी रूपमा आफ्नो यौनाङ्ग परिवर्तन गर्ने तीव्र चाहना राख्दैनन्, भने विषुलिङ्गीहरू यो तीव्र चाहना राख्छन्