स्वतन्त्र तथा खुल्ला श्रोत सफ्टवेयर - अन्य भाषाहरू