संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद - अन्य भाषाहरू