शिरकावा-गो र गोकयामाको ऐतिहासिक गाँउ - अन्य भाषाहरू