बाइ द रिभर पेड्रा आइ स्याट डाउन एण्ड वेप्ट - अन्य भाषाहरू