पहारपुरमा रहेका बौद्ध विहारका अवशेषहरू - अन्य भाषाहरू