ढाँचा:Age in years, months and days - अन्य भाषाहरू