जापानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची - अन्य भाषाहरू