जर्मनेली स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी - अन्य भाषाहरू