अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नेपाल - अन्य भाषाहरू