अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन विमानस्थल कोड - अन्य भाषाहरू