"बुद्ध धर्म" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा (रोबोट : हिज्जे मिलाउँदै)
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोवाइल अनुप्रयाेग सम्पादन एन्ड्राेइड अनुप्रयाेग सम्पादन
<br />३.बौद्ध धर्मका सम्प्रदायहरू
 
(१)हिनयान
 
(. )महायान िबप्रदाय
बौद्ध धमवको सर्काि िगै यिका सर्सर्न्न िबप्रदायको सर्काि र्एको पाइन्छ । बौद्ध धमवको
(३)वज्रयान
 
िमयमा स्र्यम बद्धु
 
लेआफ्नो दशवनको व्याख्या र सर्श्लेर्ण गरर अगासड बिाइएको पाईन्छ
 
। यिरी सर्काि र्एको कारण यिलाई अझ बझु
 
नको लासग यिको सर्सर्न्न िबप्रदायको
 
सर्काि गररएको छ जिलाई सनबन प्रस्त
 
 
त गररएको छ ।
 
१. सहनयान िबप्रदाय
 
२. महायान िबप्रदाय
 
३. बज्रयान िबप्रदाय
 
४. तन्रयान िबप्रदाय
 
५. लामा िबप्रदाय
 
यी ५ िबप्रदाय मध्य प्रमख
 
 
तीन िबप्रदायलाई सनबम ब्याख्या गररएको छ ।
 
=== बोधि ===
 
<br />
 
==बुद्ध धर्मको साम्प्रदायिक शाखाहरू==
* श्रावकयान
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/937496" बाट अनुप्रेषित