"बुद्ध धर्म" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा
कुनै सम्पादन सारांश छैन
कुनै सम्पादन सारांश छैन
चिनोहरू: भिजुअल एडिटर मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
साकुनै सम्पादन सारांश छैन
चिनोहरू: भिजुअल एडिटर मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
<big>३. उदार र लचकता मा आधारित रहेको ।</big>
 
<big>४. वैज्ञानिक आधारमा रहेको धमवधर्म हो ।</big>
 
<big>५. अरू धमवरधर्म िांस्कृसत प्रसतसंस्कृति िकरात्मकप्रति दृसष्टकोणसकरात्मक दृष्टिकोण हुनु।</big>
 
<big>६. पाँच र्टावटा िबप्रदायहरूबाटसम्प्रदायहरूबाट अगासडअगाडी बिेकोबढेको ।</big>
 
७. शान्ती कायम रसह यि िमाज अगासड बिेको पाइन्छ ।
७. <big>पजुा, आरधना गनेकायवचैत्य र गुबबामा गररन्छ र्नेईश्वरतर्ामसुतवपजाको सर्रोधगररन्छ।</big>
 
<big>८. मसहला प्रसत िकरात्मक दृसष्टकोण पाइन्छ र्नेहत्या सहांिार</big>

सम्पादन

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/737474" बाट अनुप्रेषित