"नेपालको संविधान २०७२" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
(२२०) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति <br>
 
==संविधानका भागहरु (१८ देखि ३५ सम्म)==
==संघियब्यवस्थापिका=भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका==
(८३) संघीय व्यवस्थापिका <br>
(८४) प्रतिनिधि सभाको गठन <br>
(८५) प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल <br>
(८६) राष्ट्रीय सभा को गठन र सदस्यहरुको पदावधि <br>
(८७) सदस्यको लागि योग्यता <br>
(८८) शपथ <br>
(८९) स्थानको रिक्तता <br>
(९०) सदस्यताको लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय <br>
(९१) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख <br>
(९२) राष्ट्रीय सभाको अध्यक्ष र उपाघ्यक्ष <br>
(९३) अधिवेशन आहवन र अन्त्य <br>
(९४) गण पूरक संख्या <br>
(९५) राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन <br>
(९६) उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राज्य मंत्री र सहायक मन्त्रीले दुबै बैठकमा भाग लिन पाउने <br>
(९७) समितिको गठन <br>
(९८) सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन <br>
(९९) मतदान <br>
(१००) बिस्वासको मत र अबिस्वाशको प्रस्ताब सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(१०१)महाअभियोग <br>
(१०२) अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय <br>
(१०३) बिशेषाधिकार <br>
(१०४) कार्य सञ्चालन बिधि <br>
(१०५) बहसमा बन्देज <br>
(१०६) संघीय संसधको महासचिब र सचिब <br>
(१०७) संघीय संसदको सचिबालय <br>
(१०८) पारिश्रमिक <br>
 
===भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि===
(१०९) संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार <br>
(११०) बिधेयक प्रस्तुत गर्ने बिधि <br>
(१११) बिधेयक पारित गर्ने बिधि <br>
(११२) बिधेयक फिरता लिने <br>
(११३) बिधेयकमा प्रमाणीकरण <br>
(११४) अध्यादेश
 
===भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालि===
(११५) कर लगाउन वा ऋण लीन नपाउने<br>
(११६) संघीय संचित कोष <br>
(११७) संघीय संचित कोष वा संघीय सरकारी कोषबाट व्यय <br>
(११८) संघीय संचित कोषमाथि व्ययभार <br>
(११९) राजस्व र व्ययको अनुमान <br>
(१२०) बिनियोजन ऐन <br>
(१२१) पूरक अनुमान <br>
(१२२) पेस्कि खर्च <br>
(१२३) उधारो खर्च <br>
(१२४) संघीय आकस्मिक कोष <br>
(१२५) आर्थिक कार्य बिधि सम्बन्धी ऐन <br>
 
===भाग–११ न्यायपालिका===
(१२६) न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत बाट प्रयोग हुने<br>
(१२७) अदालतहरु <br>
(१२८) सर्वोच्च अदालत <br>
(१२९) नेपालको प्रधान न्यायाधीस तथा सर्वोच्च अदालत्को नियुक्त र योग्यता <br>
(१३०) प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश को सेवाका सर्त र सुविधा <br>
(१३१) प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश को पद रिक्त हुने <br>
(१३२) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश लाइनमा अन्य कुनै काम मा लगाउन नहुने <br>
(१३३) सर्वोच्च अदालत को अधिकार क्षेत्र <br>
(१३४) मुद्दा सार्न सक्ने <br>
(१३५) बहस,पैरवी गर्न नपाउने <br>
(१३६) प्रधान न्यायाधीश को जिम्मेवारी <br>
(१३७) संबैधानिक इजलास को गठन <br>
(१३८) बार्षिक प्रतिबेदन <br>
(१३९) उच्च अदालत <br>
(१४०) उच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश को नियुक्त्ति र योग्यता <br>
(१४१) मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश को सेवाका सर्त तथा सुबिधा <br>
(१४२) मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश को पद रिक्त हुने <br>
(१४३) मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीस लाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(१४४) उच्च अदालत को अधिकार क्षेत्र <br>
(१४५) मुद्दा सार्न सक्ने <br>
(१४६) बहस र पैरवी गर्न पाउने <br>
(१४७) न्यायाधीश को जिम्मेवारी <br>
(१४८) जिल्ला अदालत <br>
(१४९) जिल्ला अदालत को न्यायाधीश को नियुक्ती, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त <br>
(१५०) जिल्ला न्यायाधिशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा समबन्धि <br>
(१५१) जिल्ला अदालतको अधिकारको क्षेत्र <br>
(१५२) विशिष्टीकृत अदालत <br>
(१५३) [[न्याय परिषद (नेपाल)|न्याय परिषद]] <br>
(१५४) न्याय सेवा आयोग <br>
(१५५) सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(१५६) प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था <br>
 
===भाग–१२ महान्यायाधिवक्ता ===
(१५७) महान्यायाधिवक्ता <br>
(१५८) महान्यायाधिवक्ता को काम कर्तव्य र अधिकार <br>
(१५९) बार्षिक प्रतिवेदन <br>
(१६०) मुख्य न्यायाधिवक्ता <br>
(१६१) सेवाका सर्त र सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था <br>
 
===भाग–१३ प्रादेशिक कार्यपालिका ===
(१६२) प्रादेशिक कार्यकाराणी अधिकार <br
(१६३) प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(१६४) प्रदेश प्रमुखको योग्यता <br>
(१६५) प्रदेश प्रमुख्को पद रिक्त हुने अवस्था <br>
(१६६) प्रदेश प्रमुखको काम,कर्तब्य र अधिकार <br>
(१६७) प्रदेश प्रमुख्को शपथ <br>
(१६८) प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन <br>
(१६९) मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था <br>
(१७०) प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने <br>
(१७१) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुबिधा <br>
(१७२) शपथ <br>
(१७३) प्रदेश प्रमुख लाई जानकारी दिने <br>
(१७४) प्रदेश सरकार को कार्य सञ्चालन <br>
 
===भाग- १४ प्रदेश व्यवस्थापिका===
(१७५) प्रदेश व्यवस्थापिका<br>
(१७६) प्रदेश सभा को गठन <br
(१७७) प्रदेश सभाको कार्यकाल <br>
(१७८) प्रदेश सभाको सदस्य का लागि योग्यता <br>
(१७९) प्रदेश सभाका सदस्य को शपथ <br>
(१८०) प्रदेश सभाका सदस्य को स्थान रिक्त हुने <br>
(१८१) प्रदेश सभाको सदयका अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय <br>
(१८२) प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख <br>
(१८३) प्रदेश सभाको अधिबेशन आव्हान र अन्त्य <br>
(१८४) प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन <br>
(१८५) प्रदेश सभाको गुण पुरक संख्या <br>
(१८६) प्रदेश सभाको मतदान <br>
(१८७) प्रदेश सभाको बिषेशाधिकार <br>
(१८८) विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(१८९) मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन <br>
(१९०) प्रदेश सभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय <br>
(१९१) बहसमा बन्देज <br>
(१९२) सदस्यको स्थान रित्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन <br>
(१९३) प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने <br>
(१९४) प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालान विधि <br>
(१९५) प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय<br>
(१९६) पारिक्षमिक <br>
 
===भाग–१५ प्रादेशक व्वस्थापन कार्यविधि ===
(१९७) प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार <br>
(१९८) प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि <br>
(१९९) विधेयक पारित गर्ने विधि <br>
(२००) विधेयक फिर्ता लिन सक्ने <br>
(२०१) विधेयकमा प्रमाणीकरण <br>
(२०२) अध्यादेश <br>
===भाग–१६ प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली ===
(२०३) कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने <br>
(२०४) प्रदेश सन्चित कोष <br>
(२०५) प्रदेश संचीय कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय <br>
(२०६) प्रदेश सन्चित कोषमाथि व्ययभार <br>
(२०७) राजस्व र व्ययको अनुमान <br>
(२०८) प्रदेश विनियिजन ऐन <br>
(२०९) पूरक अनुमान <br>
(२१०) पेश्की खर्च <br>
(२११) उधारो खर्च <br>
(२१२) प्रदेश आकस्मिक कोष <br>
(२१३) आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन <br>
===भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका===
(२१४) स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार <br>
(२१५) गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(२१६) नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था <br>
(२१७) न्यायिक समिति <br>
(२१८) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन <br>
(२१९) स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था <br>
(२२०) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति <br>
===भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका===
(२२१) स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार <br>
 
===भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था ===
(२९५) संधीयसंघीय आयोगको गठन <br>
(२९६) संविधान सभा व्यवस्थापिका-संसदमा रुपान्तरण हुने <br>
(२९७) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संबन्धी व्यवस्था <br>
१५

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/719799" बाट अनुप्रेषित