"गुरुङ जाति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा.
(अनुवादित....)
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
(सा.)
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोबाइल वेब सम्पादन
 
==तमु (गुरुङ)का थर-उपथरहरू==
When the Tamu clan is used as a noun, postfix "mai"/"मै" must be added on the clan. i.e. Kaju = Kajumai/काजुमै. All except Tahmai/त्‍हमै (sakhati bhagi khalak) are regarded as Ngemai/ङेमै or Kutummai/कुटुम्‍मै. In the Tamu system, only Ngemai/ङेमै are allowed to marry. The Tahmai/त्‍हमै are not to marry each other as they are closely linked to the same ancesters route in one way or another.
 
जब तमु उपथरहरुलाई नामपदको रुपमा प्रयोग गरिन्छ, तब ''मै'' प्रत्यय जोडिन्छ | (जस्तै: काजु = काजुमै) सबै तर ''त्हमै'', शक्ति भाकि खलक)लाई ङेमै वा कुटुम्मै, भनिन्छ ।त्हमैहरु भित्र पर्ने उपथरहरु एक अर्का सँग विवाह गर्न पाउँदैनन् तर ङेमैहरुले पाउँछन् ।
# काजु
थरहरु:
# कली
{{col-begin}}
# क्याङ्ग्री लेम
{{col-13}}
# कटक्युम
* काजु
# कीतु
* कली
# कुम्हि
# कुप्चे*क्याङ्ग्री लेम
* कटक्युम
# क्युबी
* कीतु
# क्यु
* कुम्हि
# केप्चे छैजै
* कुप्चे लेम
# को
* क्युबी
# क्रोबृजै
* क्यु
# कोकोर लेम
* केप्चे छैजै
# कोय
* को
# क्‍होली
* क्रोबृजै
# क्‍होके
* कोकोर लेम
# क्‍होला
{{col-13}}
# कौपोँ
* कोय
# क्‍होताँ
* क्‍होली
# क्रोँम्छैँ
* क्‍होके
# कोम्जै कोन
* क्‍होला
# क्रोगीं
* कौपोँ
# क्रोजी
* क्‍होताँ
# क्रोंके प्‍हच्‍यु
* क्रोँम्छैँ
# खक्‍यु
* कोम्जै कोन
# खी
* क्रोगीं
# खेलाग कोन
* क्रोजी
# गरब्‍ज
* क्रोंके प्‍हच्‍यु
# ग्‍याल्‍दु क्‍ले
* खक्‍यु
# घला
* खी
# घीम्रु
{{col-13}}
# घोमी
#* ङवलखेलाग कोन
* गरब्‍ज
# ङोचों
* ग्‍याल्‍दु क्‍ले
# ङोर ङोप्‍चै
* घला
# चाइमाइ
* घीम्रु
# च्‍हाक्‍लि
* घोमी
# चीम्‍मै
* ङवल कोन
# च्‍युम्‍ही
* ङोचों
# चुँगी
* ङोर ङोप्‍चै
# चैबर
* चाइमाइ
# चो
* च्‍हाक्‍लि
# चोक्‍म्‍ही
* चीम्‍मै
# चोम्रु
* च्‍युम्‍ही
# चोलांग कोन
* चुँगी
# च्‍यो प्‍हच्‍यु
{{col-13}}
# छ्‌युनी
* चैबर
# छेल्‍ये
#* छैचो
* चोक्‍म्‍ही
# जरल
* चोम्रु
# जोब्रो कोन
* चोलांग कोन
# ट्‍हँगी
* च्‍यो प्‍हच्‍यु
# टीते लेम
* छ्‌युनी
# टु क्‍ल्‍हेप्री
* छेल्‍ये
# टुचै लेम
* छै
# टुर
* जरल
# टुट्‍
* जोब्रो कोन
# ठोर
* ट्‍हँगी
# गोन्‍टे
* टीते लेम
# ढीगुरे
{{col-13}}
# ढोर
* टु क्‍ल्‍हेप्री
# त्‍हार
* टुचै लेम
# तगुँ
* टुर
# तन्‍गी
* टुट्‍
# तक्रेँ प्‍हच्‍यु
*ठोर
# तक्रेँ कोन्‍मै
* गोन्‍टे
# तमे लेम्‍मै
* ढीगुरे
# तङ्‍न
* ढोर
# तानेसी
* त्‍हार
# तील
* तगुँ
# तीम
* तन्‍गी
# तीम्‍जे कोन
* तक्रेँ प्‍हच्‍यु
# तीजु
* तक्रेँ कोन्‍मै
# तम्‍जु क्‍ले
{{col-13}}
# त्‍हीदु
* तमे लेम्‍मै
# तेगी
* तङ्‍न
# तोम
* तानेसी
# तोरका कोन
* तील
# तोल
* तीम
# त्‍होर्जे
* तीम्‍जे कोन
# तीलीज
*तीजु
# त्‍हीता
* तम्‍जु क्‍ले
# थीम्‍चै
*त्‍हीदु
# दीने
* तेगी
# धींजे
* तोम
# धीमा
* तोरका कोन
# नथाने
* तोल
# न्‍हान्‍सी
* त्‍होर्जे
# नेगी
{{col-13}}
# नेप्‍ट
* तीलीज
# प्‍हन्‍जो
* त्‍हीता
# पल्‍जै प्‍हच्‍यु
* थीम्‍चै
# पाई
* दीने
# प्‍ल्‍हे
* धींजे
# पोलो प्‍लो
* धीमा
# प्‍ल्‍हो
* नथाने
# प्‍ल्‍होन लेम
* न्‍हान्‍सी
# प्‍लाजक कोन
* नेगी
# प्‍हुतुस
* नेप्‍ट
# प्रु
*प्‍हन्‍जो
# पुचै
* पल्‍जै प्‍हच्‍यु
# प्‍ल्‍हेन्‍हाकी
* पाई
# पुगी
* प्‍ल्‍हे
# पुताल
{{col-13}}
# पेला
* पोलो प्‍लो
# प्‍हेब्रो
* प्‍ल्‍हो
# पैँगी लेम
* प्‍ल्‍होन लेम
# पैँगो
#* पैल्‍जोप्‍लाजक कोन
* प्‍हुतुस
# पोले
*प्रु
# पोम
* पुचै
# पोजो
* प्‍ल्‍हेन्‍हाकी
# प्रोँगी
* पुगी
# प्रजु
* पुताल
# फच्‍चा
* पेला
# फीब्रो
* प्‍हेब्रो
# बुच्‍हा
* पैँगी लेम
# फेवाली प्‍हच्‍यु
* पैँगो
# बैया
{{col-13}}
# भाजय
* पैल्‍जो कोन
# मरन्‍येली
*पोले
# भाटले
* पोम
# भरिन्‍याल
* पोजो
# मीगी
* प्रोँगी
# म्‍ह्रु
* प्रजु
# मैन
* फच्‍चा
# म्‍होसी
* फीब्रो
# म्‍लो लेम
* बुच्‍हा
# म्‍लो कोन
* फेवाली प्‍हच्‍यु
# म्‍होज क्‍ले
* बैया
# म्‍होज कोन
* भाजय
# म्‍हलु
* मरन्‍येली
# योज
{{col-13}}
# योल्‍जो
* भाटले
# र्‍हजो
* भरिन्‍याल
# र्‍हन
* मीगी
# र्‍हुल
* म्‍ह्रु
# र्‍हीला
* मैन
# रिते
* म्‍होसी
# रिचै
* म्‍लो लेम
# रील्‍दे क्‍ले
* म्‍लो कोन
# रग्‍मी
* म्‍होज क्‍ले
# रे रे
* म्‍होज कोन
# लम्‍क्‍यु प्‍हच्‍यु
* म्‍हलु
# ल्‍हयु
* योज
# ल्‍हेँगे
* योल्‍जो
# ल्‍हेँगे कोन
{{col-13}}
# लेष्‍ये
* र्‍हजो
# ल्‍हेयोन कोन
* र्‍हन
# लै
* र्‍हुल
# ल्‍हेम्रो
* र्‍हीला
# ल्‍होला
* रिते
# ल्‍हों
* रिचै
# सम्‍री क्‍ले
* रील्‍दे क्‍ले
# सरब्‍ज
* रग्‍मी
# सत्‍हाक कोन
* रे रे
# सीन्‍जा
* लम्‍क्‍यु प्‍हच्‍यु
# सीनगु
* ल्‍हयु
# सुकु
* ल्‍हेँगे
# सेरङे
* ल्‍हेँगे कोन
# सम्‍जे
* लेष्‍ये
# हर्बन गै कोन
{{col-13}}
# हुर्लु
* ल्‍हेयोन कोन
# ह्युन्गी प्‍हच्‍यु
* लै
# आदी
* ल्‍हेम्रो
# अथवा
* ल्‍होला
# औंम रूप्‍चै
* ल्‍हों
# इचौ
* सम्‍री क्‍ले
# उयु
* सरब्‍ज
# कारा प्‍हच्‍यु
* सत्‍हाक कोन
# लनाछ
* सीन्‍जा
# भज्‍‍यु
* सीनगु
# ख्युन
* सुकु
* सेरङे
* सम्‍जे
{{col-13}}
*हर्बन गै कोन
* हुर्लु
* ह्युन्गी प्‍हच्‍यु
* आदी
* अथवा
* औंम रूप्‍चै
*इचौ
* उयु
* कारा प्‍हच्‍यु
*लनाछ
* भज्‍‍यु
* ख्युन
{{col-end}}
 
==सन्दर्भ सामग्री ==
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/440713" बाट अनुप्रेषित