"गुरुङ जाति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा (स्वचालित हिज्जे सम्पादन)
When the Tamu clan is used as a noun, postfix "mai"/"मै" must be added on the clan. i.e. Kaju = Kajumai/काजुमै. All except Tahmai/त्‍हमै (sakhati bhagi khalak) are regarded as Ngemai/ङेमै or Kutummai/कुटुम्‍मै. In the Tamu system, only Ngemai/ङेमै are allowed to marry. The Tahmai/त्‍हमै are not to marry each other as they are closely linked to the same ancesters route in one way or another.
 
# काजु
# कली
# क्याङ्ग्री लेम
# कटक्युम
# कीतु
# कुम्हि
# कुप्चे लेम
# क्युबी
# क्यु
१०# केप्चे छैजै
# को
११को
१२# क्रोबृजै
१३# कोकोर लेम
१४# कोय
१५# क्‍होली
१६# क्‍होके
१७# क्‍होला
१८# कौपोँ
१९# क्‍होताँ
२०# क्रोँम्छैँ
२१# कोम्जै कोन
२२# क्रोगीं
२३# क्रोजी
२४# क्रोंके प्‍हच्‍यु
२५# खक्‍यु
२६# खी
२७# खेलाग कोन
२८# गरब्‍ज
२९# ग्‍याल्‍दु क्‍ले
३०# घला
३१# घीम्रु
३२# घोमी
३३# ङवल कोन
३४# ङोचों
३५# ङोर ङोप्‍चै
३६# चाइमाइ
३७# च्‍हाक्‍लि
३८# चीम्‍मै
३९# च्‍युम्‍ही
४०# चुँगी
४१# चैबर
४२# चो
४३# चोक्‍म्‍ही
४४# चोम्रु
४५# चोलांग कोन
४६# च्‍यो प्‍हच्‍यु
४७# छ्‌युनी
४८# छेल्‍ये
४९# छै
५०# जरल
५१# जोब्रो कोन
५२# ट्‍हँगी
५३# टीते लेम
५४# टु क्‍ल्‍हेप्री
५५# टुचै लेम
५६# टुर
५७# टुट्‍
५८# ठोर
५९# गोन्‍टे
६०# ढीगुरे
६१# ढोर
६२# त्‍हार
६३# तगुँ
६४# तन्‍गी
६५# तक्रेँ प्‍हच्‍यु
६६# तक्रेँ कोन्‍मै
६७# तमे लेम्‍मै
६८# तङ्‍न
६९# तानेसी
७०# तील
७१# तीम
७२# तीम्‍जे कोन
७३# तीजु
७४# तम्‍जु क्‍ले
७५# त्‍हीदु
७६# तेगी
७७# तोम
७८# तोरका कोन
७९# तोल
८०# त्‍होर्जे
८१# तीलीज
८२# त्‍हीता
८३# थीम्‍चै
८४# दीने
८५# धींजे
८६# धीमा
८७# नथाने
८८# न्‍हान्‍सी
८९# नेगी
९०# नेप्‍ट
९१# प्‍हन्‍जो
९२# पल्‍जै प्‍हच्‍यु
९३# पाई
९४# प्‍ल्‍हे
९५# पोलो प्‍लो
९६# प्‍ल्‍हो
९७# प्‍ल्‍होन लेम
९८# प्‍लाजक कोन
९९# प्‍हुतुस
१००# प्रु
१०१# पुचै
१०२# प्‍ल्‍हेन्‍हाकी
१०३# पुगी
१०४# पुताल
१०५# पेला
१०६# प्‍हेब्रो
१०७# पैँगी लेम
१०८# पैँगो
१०९# पैल्‍जो कोन
११०# पोले
१११# पोम
११२ पोजो
११३ प्रोँगी
१७२ लनाछ
१७३ भज्‍‍यु
१७४ ख्युन
 
==References==
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/350463" बाट अनुप्रेषित