"प्रयोगकर्ता:Soman/temp" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन्
<!--The [[Lok Sabha]], the lower house of the [[Parliament of India]] is made up of [[Members of Parliament]] (MPs). Each represents a single geographic constituency. There are currently 543 constituencies.
 
The maximum size of the Lok Sabha as outlined in the [[Constitution of India]] is 552 members made up of up to 530 members representing people of the states of India and up to 20 members representing people from the Union Territories.
 
The constituencies are divided among the states and Union Territories on the basis of their population.
-->
'''भारतको लोकसभा क्षेत्रहरू'''
 
===[[आंध्र प्रदेश]]===
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[श्रीकाकुलम(लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|श्रीकाकुलम]]
|| [[पार्वतीपुरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पार्वतीपुरम]]
|| [[बोब्बिली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बोब्बिली]]
|| [[विशाखापट्टणम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|विशाखापट्टणम]]
|| [[भद्रचलम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भद्रचलम]]
|| [[अनंतपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अनंतपूर]]
|| [[कुर्नूल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कुर्नूल]]
|-
| [[अनकापल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अनकापल्ली]]
|| [[काकिंदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|काकिंदा]]
|| [[राज:मुंद्री (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राज:मुंद्री]]
|| [[अमलापुरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमलापुरम]]
|| [[नंद्याल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नंद्याल]]
|| [[नागरकुर्नूल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागरकुर्नूल]]
|| [[नरसपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नरसपूर]]
|-
| [[एलुरु (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|एलुरु]]
|| [[मछिलिपटनम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मछिलिपटनम]]
|| [[विजयवाडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|विजयवाडा]]
|| [[तेनाली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तेनाली]]
|| [[महबूबनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महबूबनगर]]
|| [[हैदराबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हैदराबाद]]
|| [[गुंटुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गुंटुर]]
|-
| [[बापटला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बापटला]]
|| [[नरसरावपेट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नरसरावपेट]]
|| [[ओंगोले (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|ओंगोले]]
|| [[नेल्लोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नेल्लोर]]
|| [[सिकंदराबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिकंदराबाद]]
|| [[सिद्दिपेट(लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिद्दिपेट]]
|| [[तिरुपती (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुपती]]
|-
| [[चित्तूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चित्तूर]]
|| [[राजमपेट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजमपेट]]
|| [[कडप्पा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कडप्पा]]
|| [[हिंदुपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हिंदुपूर]]
|| [[मेदक(लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मेदक]]
|| [[निझामाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|निझामाबाद]]
|| [[अदिलाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अदिलाबाद]]
|-
| [[पेद्दापल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पेद्दापल्ली]]
|| [[करीमनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|करीमनगर]]
|| [[हनामकोंडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हनामकोंडा]]
|| [[वारंगल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वारंगल]]
||[[खम्मम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खम्मम]]
|| [[नलगोंडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नलगोंडा]]
|| [[मिरयालगुडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मिरयालगुडा]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[पश्चिम अरुणाचल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पश्चिम अरुणाचल]] || [[पूर्व अरुणाचल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पूर्व अरुणाचल]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[करीमगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|करीमगंज]]
|| [[सिलचर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिलचर]]
|| [[स्वायत्त जिल्हा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|स्वायत्त जिल्हा]]
|| [[धुब्री (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धुब्री]]
|| [[कोक्राझार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोक्राझार]]
|| [[बारपेटा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बारपेटा]]
|| [[गोवाहाटी(लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोवाहाटी]]
|-
| [[मंगलदोई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंगलदोई]]
|| [[तेझपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तेझपूर]]
|| [[नौगाँग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नौगाँग]]
|| [[कलियाबोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कलियाबोर]]
|| [[जोरहाट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जोरहाट]]
|| [[दिब्रुगड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दिब्रुगड]]
|| [[लखिमपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लखिमपूर]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[बगाहा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बगाहा]]
||[[बेट्टिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बेट्टिया]]
||[[मोतीहारी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मोतीहारी]]
||[[गोपालगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोपालगंज]]
||[[सिवन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिवन]]
||[[महाराजगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महाराजगंज]]
||[[छप्रा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|छप्रा]]
|-
|[[हाजीपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हाजीपूर]]
||[[वैशाली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वैशाली]]
||[[मुझफ्फरपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मुझफ्फरपूर]]
||[[सीतामढी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सीतामढी]]
||[[शिवहर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिवहर]]
||[[मधुबनी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मधुबनी]]
||[[झांझरपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झांझरपूर]]
|-
|[[दरभंगा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दरभंगा]]
||[[रोसेरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रोसेरा]]
||[[समस्तीपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|समस्तीपूर]]
||[[बढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बढ]]
||[[बलिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बलिया]]
||[[सहर्सा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सहर्सा]]
||[[माधेपुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|माधेपुरा]]
|-
|[[अरारिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अरारिया]]
||[[किशनगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|किशनगंज]]
||[[पूर्णिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पूर्णिया]]
||[[कटिहार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कटिहार]]
||[[बांका (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बांका]]
||[[भागलपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भागलपूर]]
||[[खगरिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खगरिया]]
|-
|[[मोंघिर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मोंघिर]]
||[[बेगुसराई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बेगुसराई]]
||[[नालंदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नालंदा]]
||[[पटणा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पटणा]]
||[[अराह (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अराह]]
||[[बक्सर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बक्सर]]
||[[सासाराम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सासाराम]]
|-
|[[बिक्रमगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिक्रमगंज]]
||[[औरंगाबाद (बिहार) (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|औरंगाबाद]]
||[[जहानाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जहानाबाद]]
||[[नवदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नवदा]]
||[[गया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गया]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[सुरगुजा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सुरगुजा]] || [[रायगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रायगढ]] || [[जंजगिर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जंजगिर]] || [[बिलासपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिलासपूर]] || [[सरनगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सरनगढ]] || [[रायपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रायपूर]] || [[महासमुंद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महासमुंद]]
|-
| [[कांकेर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कांकेर]] || [[बस्तर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बस्तर]] || [[दुर्ग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दुर्ग]] || [[राजनांदगांव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजनांदगांव]] || || ||
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[पणजी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पणजी]]
|| [[मडगांव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मडगांव]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[कच्छ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कच्छ]]
||[[सुरेंद्रनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सुरेंद्रनगर]]
||[[जामनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जामनगर]]
||[[राजकोट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजकोट]]
||[[पोरबंदर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पोरबंदर]]
||[[जुनागढ़ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जुनागढ़]]
||[[अमरेली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमरेली]]
|-
|[[भावनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भावनगर]]
||[[धंधुका (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धंधुका]]
||[[अहमदाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अहमदाबाद]]
||[[गांधीनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गांधीनगर]]
||[[महेसाणा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महेसाणा]]
||[[पाटण (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पाटण]]
||[[बनासकांठा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बनासकांठा]]
|-
|[[साबरकांठा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|साबरकांठा]]
||[[कपद्वंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कपद्वंज]]
||[[दहोद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दहोद]]
||[[गोधरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोधरा]]
||[[खेडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खेडा]]
||[[आणंद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आणंद]]
||[[छोटाउदेपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|छोटाउदेपूर]]
|-
|[[वडोदरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वडोदरा]]
||[[भरूच (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भरूच]]
||[[सुरत (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सुरत]]
||[[मांडवी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मांडवी]]
||[[वलसाड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वलसाड]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[अंबाला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अंबाला]]
|| [[कुरुक्षेत्र (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कुरुक्षेत्र]]
|| [[कर्नाल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कर्नाल]]
|| [[सोनेपत (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सोनेपत]]
|| [[रोहतक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रोहतक]]
|| [[फरीदाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फरीदाबाद]]
|| [[महेंद्रगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महेंद्रगढ]]
|-
| [[भिवनी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भिवनी]]
|| [[हिस्सार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हिस्सार]]
|| [[सिरसा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिरसा]]
|| || || ||
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[शिमला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिमला]]
|| [[मंडी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंडी]]
|| [[कांगरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कांगरा]]
|| [[हमीरपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हमीरपूर]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[बारामुल्ला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बारामुल्ला]]
|| [[श्रीनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|श्रीनगर]]
|| [[अनंतनाग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अनंतनाग]]
|| [[लदाख (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लदाख]]
|| [[उधमपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उधमपूर]]
|| [[जम्मू (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जम्मू]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[राजमहल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजमहल]]
|| [[डुम्का (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|डुम्का]]
|| [[गोड्डा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोड्डा]]
|| [[चत्रा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चत्रा]]
|| [[कोडर्मा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोडर्मा]]
|| [[गिरिडीह (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गिरिडीह]]
|| [[धनबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धनबाद]]
|-
| [[रांची (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रांची]]
|| [[जमशेदपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जमशेदपूर]]
|| [[सिंगभूम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिंगभूम]]
|| [[खुंटी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खुंटी]]
|| [[लोहारडागा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लोहारडागा]]
|| [[पलामौ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पलामौ]]
|| [[हजारीबाग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हजारीबाग]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[चिक्कोडी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चिक्कोडी]]
||[[बेळगाव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बेळगाव]]
||[[बागलकोट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बागलकोट]]
||[[विजापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|विजापूर]]
||[[गुलबर्गा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गुलबर्गा]]
||[[रायचूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रायचूर]]
||[[बिदर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिदर]]
|-
|[[कोप्पल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोप्पल]]
||[[वेल्लारी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वेल्लारी]]
||[[हवेरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हवेरी]]
||[[धारवाड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धारवाड]]
||[[उत्तर कन्नड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उत्तर कन्नड]]
||[[दावणगेरे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दावणगेरे]]
||[[शिमोगा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिमोगा]]
|-
|[[उडुपी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उडुपी]]
||[[हस्सन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हस्सन]]
||[[दक्षिण कन्नड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दक्षिण कन्नड]]
||[[चित्रदुर्ग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चित्रदुर्ग]]
||[[तुम्कुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तुम्कुर]]
||[[मंड्या (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंड्या]]
||[[म्हैसूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|म्हैसूर]]
|-
|[[चामराजनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चामराजनगर]]
||[[बंगळूर ग्रामीण (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बंगळूर ग्रामीण]]
||[[बंगळूर उत्तर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बंगळूर उत्तर]]
||[[बंगळूर मध्य (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बंगळूर मध्य]]
||[[बंगळूर दक्षिण (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बंगळूर दक्षिण]]
||[[चिकबल्लपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चिकबल्लपूर]]
||[[कोलार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोलार]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[कासारगोड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कासारगोड]]
||[[कण्णुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कण्णुर]]
||[[वडकरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वडकरा]]
||[[कोझिकोडे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोझिकोडे]]
||[[मंजेरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंजेरी]]
||[[पोन्नानी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पोन्नानी]]
||[[पालघाट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पालघाट]]
|-
|[[ओट्टापलम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|ओट्टापलम]]
||[[थ्रिसुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|थ्रिसुर]]
||[[मुकुंदपुरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मुकुंदपुरम]]
||[[एर्नाकुलम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|एर्नाकुलम]]
||[[मुवट्टुपुळा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मुवट्टुपुळा]]
||[[कोट्टायम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोट्टायम]]
||[[इडुक्की (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|इडुक्की]]
|-
|[[अलप्पुळा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलप्पुळा]]
||[[मावेलीकरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मावेलीकरा]]
||[[अदूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अदूर]]
||[[क्विलोन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|क्विलोन]]
||[[चिरायिंकिल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चिरायिंकिल]]
||[[त्रिवेन्द्रम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|त्रिवेन्द्रम]]
||
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[मोरेना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मोरेना]]
||[[भिंड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भिंड]]
||[[ग्वाल्हेर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|ग्वाल्हेर]]
||[[गुना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गुना]]
||[[सागर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सागर]]
||[[खजुराहो (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खजुराहो]]
||[[दामोह (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दामोह]]
|-
|[[सतना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सतना]]
||[[रेवा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रेवा]]
||[[सिधी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिधी]]
||[[शाडोल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शाडोल]]
||[[बालाघाट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बालाघाट]]
||[[मंडला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंडला]]
||[[जबलपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जबलपूर]]
|-
|[[शिवनी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिवनी]]
||[[छिंदवाडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|छिंदवाडा]]
||[[बेतुल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बेतुल]]
||[[होशंगाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|होशंगाबाद]]
||[[भोपाळ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भोपाळ]]
||[[विदिशा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|विदिशा]]
||[[राजगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजगढ]]
|-
|[[शाजापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शाजापूर]]
||[[खांडवा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खांडवा]]
||[[खरगोन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खरगोन]]
||[[धर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धर]]
||[[इंदूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|इंदूर]]
||[[उज्जैन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उज्जैन]]
||[[झाबुआ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झाबुआ]]
|-
|[[मंदसौर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मंदसौर]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[राजापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|राजापूर]]
||[[रत्नागिरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रत्नागिरी]]
||[[कुलाबा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कुलाबा]]
||[[दक्षिण मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दक्षिण मुंबई]]
||[[दक्षिण मध्य मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दक्षिण मध्य मुंबई]]
||[[उत्तर मध्य मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उत्तर मध्य मुंबई]]
||[[उत्तर पूर्व मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उत्तर पूर्व मुंबई]]
|-
|[[उत्तर पश्चिम मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उत्तर पश्चिम मुंबई]]
||[[उत्तर मुंबई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उत्तर मुंबई]]
||[[ठाणे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|ठाणे]]
||[[डहाणु (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|डहाणु]]
||[[नाशिक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नाशिक]]
||[[मालेगाव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मालेगाव]]
||[[धुळे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धुळे]]
|-
|[[नंदुरबार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नंदुरबार]]
||[[एरंडोल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|एरंडोल]]
||[[जळगाव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जळगाव]]
||[[बुलढाणा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बुलढाणा]]
||[[अकोला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अकोला]]
||[[वाशिम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वाशिम]]
||[[अमरावती (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमरावती]]
|-
|[[रामटेक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रामटेक]]
||[[नागपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागपूर]]
||[[भंडारा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भंडारा]]
||[[चिमुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चिमुर]]
||[[चंद्रपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चंद्रपूर]]
||[[वर्धा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वर्धा]]
||[[यवतमाळ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|यवतमाळ]]
|-
|[[हिंगोली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हिंगोली]]
||[[नांदेड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नांदेड]]
||[[परभणी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|परभणी]]
||[[जालना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जालना]]
||[[औरंगाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|औरंगाबाद]]
||[[बीड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बीड]]
||[[लातूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लातूर]]
|-
|[[उस्मानाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उस्मानाबाद]]
||[[सोलापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सोलापूर]]
||[[पंढरपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पंढरपूर]]
||[[अहमदनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अहमदनगर]]
||[[कोपरगाव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोपरगाव]]
||[[खेड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खेड]]
||[[पुणे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पुणे]]
|-
|[[बारामती (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बारामती]]
||[[सातारा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सातारा]]
||[[कराड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कराड]]
||[[सांगली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सांगली]]
||[[इचलकरंजी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|इचलकरंजी]]
||[[कोल्हापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोल्हापूर]]
||
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[आंतर मणिपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आंतर मणिपूर]]
|| [[बाह्य मणिपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बाह्य मणिपूर]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[शिलाँग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिलाँग]]
|| [[तुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तुरा]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[मिझोराम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मिझोराम]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[नागालँड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागालँड]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[मयूरभंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मयूरभंज]]
||[[बालासोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बालासोर]]
||[[भद्रक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भद्रक]]
||[[जाजपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जाजपूर]]
||[[केंद्रापरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|केंद्रापरा]]
||[[कटक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कटक]]
||[[जगतसिंगपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जगतसिंगपूर]]
|-
|[[पुरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पुरी]]
||[[भुवनेश्वर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भुवनेश्वर]]
||[[अस्का (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अस्का]]
||[[बेरहामपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बेरहामपूर]]
||[[कोरापुट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोरापुट]]
||[[नौरंगपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नौरंगपूर]]
||[[कालाहांडी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कालाहांडी]]
|-
|[[फुलबनी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फुलबनी]]
||[[बोलांगिर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बोलांगिर]]
||[[संबलपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|संबलपूर]]
||[[देवगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|देवगढ]]
||[[धेनकनाल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धेनकनाल]]
||[[सुंदरगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सुंदरगढ]]
||[[केओंझार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|केओंझार]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[गुरदासपुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गुरदासपुर]]
||[[अमृतसर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमृतसर]]
||[[तरन तारन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तरन तारन]]
||[[जलंधर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जलंधर]]
||[[फिल्लौर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फिल्लौर]]
||[[होशियारपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|होशियारपूर]]
||[[रोपर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रोपर]]
|-
|[[पटियाला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पटियाला]]
||[[लुधियाना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लुधियाना]]
||[[संगरुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|संगरुर]]
||[[भटिंडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भटिंडा]]
||[[फरीदकोट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फरीदकोट]]
||[[फिरोजपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फिरोजपूर]]
||
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|-
||[[गंगानगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गंगानगर]]
||[[बिकानेर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिकानेर]]
||[[चुरू (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चुरू]]
||[[झुनझुनू (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झुनझुनू]]
||[[सिकर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिकर]]
||[[जयपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जयपूर]]
||[[दौसा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दौसा]]
|-
|[[अलवार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलवार]]
||[[भरतपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भरतपूर]]
||[[बायना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बायना]]
||[[सवाई माधोपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सवाई माधोपूर]]
||[[अजमेर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अजमेर]]
||[[टोंक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|टोंक]]
||[[कोटा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोटा]]
|-
|[[झालावाड (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झालावाड]]
||[[बांसवाडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बांसवाडा]]
||[[सलुंबर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सलुंबर]]
||[[उदयपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उदयपूर]]
||[[चित्तोडगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चित्तोडगढ]]
||[[भिलवाडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|भिलवाडा]]
||[[पाली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पाली]]
|-
|[[जालोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जालोर]]
||[[बारमेर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बारमेर]]
||[[जोधपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जोधपूर]]
||[[नागौर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागौर]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[सिक्किम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सिक्किम]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[चेन्नई उत्तर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चेन्नई उत्तर]]
||[[चेन्नई मध्य (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चेन्नई मध्य]]
||[[चेन्नई दक्षिण (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चेन्नई दक्षिण]]
||[[श्रीपेरुम्बुदुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|श्रीपेरुम्बुदुर]]
||[[चेंगलपट्टू (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चेंगलपट्टू]]
||[[अरक्कोणम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अरक्कोणम]]
||[[वेल्लोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वेल्लोर]]
|-
|[[तिरुप्पट्टुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुप्पट्टुर]]
||[[वंदवासी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वंदवासी]]
||[[टिंडिवनम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|टिंडिवनम]]
||[[कड्डलोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कड्डलोर]]
||[[चिदंबरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चिदंबरम]]
||[[धरमपुरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|धरमपुरी]]
||[[कृष्णगिरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कृष्णगिरी]]
|-
|[[रासिपुरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रासिपुरम]]
||[[सेलम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सेलम]]
||[[तिरुचेंगोडे (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुचेंगोडे]]
||[[निलगिरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|निलगिरी]]
||[[गोबिचेट्टिपलायम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोबिचेट्टिपलायम]]
||[[कोइम्बतुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोइम्बतुर]]
||[[पोल्लाची (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पोल्लाची]]
|-
|[[पलानी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पलानी]]
||[[दिंडीगुल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दिंडीगुल]]
||[[मदुरै (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मदुरै]]
||[[पेरियाकुलम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पेरियाकुलम]]
||[[करुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|करुर]]
||[[तिरुचिरापल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुचिरापल्ली]]
||[[पेराम्बलुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पेराम्बलुर]]
|-
|[[मयिलादुतुराई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मयिलादुतुराई]]
||[[नागपट्टीनम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागपट्टीनम]]
||[[तंजावर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तंजावर]]
||[[पुदुकोट्टाई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पुदुकोट्टाई]]
||[[शिवगंगा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिवगंगा]]
||[[रामनाथपुरम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रामनाथपुरम]]
||[[शिवकाशी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शिवकाशी]]
|-
|[[तिरुनलवेली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुनलवेली]]
||[[तेनकाशी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तेनकाशी]]
||[[तिरुचेंदुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तिरुचेंदुर]]
||[[नागरकोइल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नागरकोइल]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[पूर्व त्रिपुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पूर्व त्रिपुरा]]
|| [[पश्चिम त्रिपुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पश्चिम त्रिपुरा]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
||[[बिजनोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिजनोर]]
||[[अमरोहा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमरोहा]]
||[[मोरादाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मोरादाबाद]]
||[[रामपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रामपूर]]
||[[संभल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|संभल]]
||[[बदाउं (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बदाउं]]
||[[आओनला (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आओनला]]
|-
|[[बरेली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बरेली]]
||[[पिलीभीत (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पिलीभीत]]
||[[शाहजहानपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शाहजहानपूर]]
||[[खेरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खेरी]]
||[[शाहबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|शाहबाद]]
||[[सीतापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सीतापूर]]
||[[मिसरीख (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मिसरीख]]
|-
|[[हरडोई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हरडोई]]
||[[लखनौ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लखनौ]]
||[[मोहनलालगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मोहनलालगंज]]
||[[उन्नाव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उन्नाव]]
||[[रायबरेली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रायबरेली]]
||[[प्रतापगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|प्रतापगढ]]
||[[अमेठी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अमेठी]]
|-
|[[सुलतानपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सुलतानपूर]]
||[[अकबरपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अकबरपूर]]
||[[फैझाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फैझाबाद]]
||[[बाराबंकी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बाराबंकी]]
||[[कैसरगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कैसरगंज]]
||[[बहरैच (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बहरैच]]
||[[बलरामपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बलरामपूर]]
|-
|[[गोंदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोंदा]]
||[[बस्ती (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बस्ती]]
||[[डोमारीगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|डोमारीगंज]]
||[[खलीलाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खलीलाबाद]]
||[[बांसगांव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बांसगांव]]
||[[गोरखपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गोरखपूर]]
||[[महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|महाराजगंज]]
|-
|[[पद्रौना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पद्रौना]]
||[[देवरिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|देवरिया]]
||[[सालेमपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सालेमपूर]]
||[[बल्लिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बल्लिया]]
||[[घोसी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|घोसी]]
||[[आझमगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आझमगढ]]
||[[लालगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लालगंज]]
|-
|[[मछलीशहर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मछलीशहर]]
||[[जौनपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जौनपूर]]
||[[सैदपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सैदपूर]]
||[[गाझीपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गाझीपूर]]
||[[चंदौली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चंदौली]]
||[[वाराणसी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|वाराणसी]]
||[[रॉबर्ट्सगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रॉबर्ट्सगंज]]
|-
|[[मिर्झापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मिर्झापूर]]
||[[फूलपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फूलपूर]]
||[[अलाबाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलाबाबाद]]
||[[चैल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चैल]]
||[[फतेहपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फतेहपूर]]
||[[बांदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बांदा]]
||[[हमीरपूर (उत्तर प्रदेश) (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हमीरपूर]]
|-
|[[झांसी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झांसी]]
||[[जलौन (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जलौन]]
||[[घटमपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|घटमपूर]]
||[[बिल्हौर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बिल्हौर]]
||[[कानपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कानपूर]]
||[[इटावा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|इटावा]]
||[[कन्नौज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कन्नौज]]
|-
|[[फरुखाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फरुखाबाद]]
||[[मैनपुरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मैनपुरी]]
||[[जलेसर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जलेसर]]
||[[इटाह (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|इटाह]]
||[[फिरोझाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|फिरोझाबाद]]
||[[आग्रा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आग्रा]]
||[[मथुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मथुरा]]
|-
|[[हाथरस (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हाथरस]]
||[[अलीगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलीगढ]]
||[[खुरजा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|खुरजा]]
||[[बुलंदशहर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बुलंदशहर]]
||[[बुलंदशहर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हापूर]]
||[[मेरठ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मेरठ]]
||[[बागपत (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बागपत]]
|-
|[[मुझफ्फरनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मुझफ्फरनगर]]
||[[कैराना (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कैराना]]
||[[सहारनपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सहारनपूर]]
||
||
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[तेहरी गढवाल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तेहरी गढवाल]] || [[गढवाल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|गढवाल]] || [[अलमोडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलमोडा]] || [[नैनिताल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नैनिताल]] || [[हरद्वार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हरद्वार]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
|[[अलिपुरद्वार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अलिपुरद्वार]]
||[[आरामबाग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आरामबाग]]
||[[आसनसोल (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|आसनसोल]]
||[[बालुरघाट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बालुरघाट]]
||[[बांकुडा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बांकुडा]]
||[[बरसात (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बरसात]]
||[[बैरकपुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बैरकपुर]]
|-
|[[बशीरहाट (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बशीरहाट]]
||[[बहरामपुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बहरामपुर]]
||[[बीरभूम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बीरभूम]]
||[[बोलपुर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बोलपुर]]
||[[बर्दवान (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बर्दवान]]
||[[कोलकाता उत्तर पूर्व (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोलकाता उत्तर पूर्व]]
||[[कोलकाता उत्तर पश्चिम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोलकाता उत्तर पश्चिम]]
|-
|[[कोलकाता दक्षिण (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कोलकाता उत्तर दक्षिण]]
||[[काँटाई (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|काँटाई]]
||[[कूच बिहार (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कूच बिहार]]
||[[दार्जीलिंग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दार्जीलिंग]]
||[[डायमंड हार्बर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|डायमंड हार्बर]]
||[[दम दम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दम दम]]
||[[दुर्गापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दुर्गापूर]]
|-
|[[हूगळी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हूगळी]]
||[[हावरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|हावरा]]
||[[जादवपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जादवपूर]]
||[[जलपाइगुडी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जलपाइगुडी]]
||[[जंगीपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जंगीपूर]]
||[[झारग्राम (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|झारग्राम]]
||[[जॉयनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|जॉयनगर]]
|-
|[[कटवा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कटवा]]
||[[कृष्णनगर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|कृष्णनगर]]
||[[मालदा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मालदा]]
||[[मथुरापूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मथुरापूर]]
||[[मिदनापोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मिदनापोर]]
||[[मुर्शिदाबाद (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|मुर्शिदाबाद]]
||[[नबाद्वीप (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नबाद्वीप]]
|-
|[[पंस्कुरा (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पंस्कुरा]]
||[[पुरुलिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पुरुलिया]]
||[[रायगंज (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|रायगंज]]
||[[सेरामपोर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|सेरामपोर]]
||[[तामलुक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|तामलुक]]
||[[उलुबेरिया (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|उलुबेरिया]]
||[[विष्णूपूर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|विष्णूपूर]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[चंदिगढ (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चंदिगढ]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[दादरा आणि नगर-हवेली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दादरा आणि नगर-हवेली]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[दमण आणि दीव (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दमण आणि दीव]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[नवी दिल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|नवी दिल्ली]] || [[दक्षिण दिल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दक्षिण दिल्ली]] || [[बाह्य दिल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|बाह्य दिल्ली]] || [[पूर्व दिल्ली (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पूर्व दिल्ली]] || [[चांदनी चौक (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|चांदनी चौक]] || [[दिल्ली सदर (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|दिल्ली सदर]] || [[करोल बाग (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|करोल बाग]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[लक्षद्वीप (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|लक्षद्वीप]]
|}
 
{| class="wikitable" width="100%"
|-
| [[पुडुचेरी (लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र)|पुडुचेरी]]
|}
<nowiki>
[[वर्ग:लोकसभा मतदारसंघक्षेत्र|*]]
 
[[en:List of Constituencies of the Lok Sabha]]
१,०३२

edits

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/28132" बाट अनुप्रेषित