Pitambar Bhattarai

आबद्ध १९ मार्च २०१५

२६ अप्रिल २०२०

२५ अप्रिल २०२०

२६ अप्रिल २०१८

८ फेब्रुअरी २०१८

३१ डिसेम्बर २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:२१

  +१३८

२० डिसेम्बर २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  २१:२३

३ नोभेम्बर २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  ००:३२

  +९२

१८ जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १९:३४

  −१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १९:३३

  +१७

१६ जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १०:४४

  +२२१

१५ जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १८:०७

  +२८

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १७:४२

  +१२

१० जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १४:३५

  −३२

९ जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  २३:०८

  +१३२

१ जुलाई २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १८:०८

  −३९

१० जुन २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १७:१५

  +५९

२९ अप्रिल २०१७

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १२:०८

  +२०

२५ जुलाई २०१६

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १०:२७

  +४

२५ अक्टोबर २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १९:११

  +१५

८ अक्टोबर २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:१७

  −२५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:१५

  +२५

१ अक्टोबर २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १७:०६

  +४६

२७ सेप्टेम्बर २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १६:१८

  +२५६

२३ सेप्टेम्बर २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १०:१७

  +१,०५९

६ अगस्ट २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:०५

  +१८३

२७ जुलाई २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १४:३०

  −२८

२६ जुलाई २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १५:५२

  +१,१९५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १०:४४

  −१,१७९

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १०:४१

  +१,१७९

२९ जुन २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १५:१७

  +१,२२६

१७ जुन २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १७:५४

३० मे २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १७:२५

  +१२१

२० मे २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १३:२२

  +२७०

१९ मे २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  ११:१५

  −२८

२ मे २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:५७

  −२,८३२

२५ अप्रिल २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १८:५७

  −६

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १३:०१

  +५४

२३ अप्रिल २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  २२:५६

  −५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  १८:५६

  +१६३

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १५:४६

२१ अप्रिल २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १३:४४

  +७४

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  ११:५९

  +१९५

१९ अप्रिल २०१५

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  २२:४१

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  सा

  २१:१४

 • (प्रयोगकर्ता नाम हटाइयो)

  (सम्पादन सारांश हटाइयो)

  १३:०४

  +४,९३५