वर्षहरुको सूची

यो पृष्ठमा ईशवीय सन् का वर्षहरुलाई सूचिबद्ध गरिएको छ.

एक्काइसौं शताव्दीसम्पादन

सन् २१०० सन् २०९९ सन् २०९८ सन् २०९७ सन् २०९६ सन् २०९५ सन् २०९४ सन् २०९३ सन् २०९२ सन् २०९१
सन् २०९० सन् २०८९ सन् २०८८ सन् २०८७ सन् २०८६ सन् २०८५ सन् २०८४ सन् २०८३ सन् २०८२ सन् २०८१
सन् २०८० सन् २०७९ सन् २०७८ सन् २०७७ सन् २०७६ सन् २०७५ सन् २०७४ सन् २०७३ सन् २०७२ सन् २०७१
सन् २०७० सन् २०६९ सन् २०६८ सन् २०६७ सन् २०६६ सन् २०६५ सन् २०६४ सन् २०६३ सन् २०६२ सन् २०६१
सन् २०६० सन् २०५९ सन् २०५८ सन् २०५७ सन् २०५६ सन् २०५५ सन् २०५४ सन् २०५३ सन् २०५२ सन् २०५१
सन् २०५० सन् २०४९ सन् २०४८ सन् २०४७ सन् २०४६ सन् २०४५ सन् २०४४ सन् २०४३ सन् २०४२ सन् २०४१
सन् २०४० सन् २०३९ सन् २०३८ सन् २०३७ सन् २०३६ सन् २०३५ सन् २०३४ सन् २०३३ सन् २०३२ सन् २०३१
सन् २०३० सन् २०२९ सन् २०२८ सन् २०२७ सन् २०२६ सन् २०२५ सन् २०२४ सन् २०२३ सन् २०२२ सन् २०२१
सन् २०२० सन् २०२० सन् २०१८ सन् २०१७ सन् २०१६ सन् २०१५ सन् २०१४ सन् २०१३ सन् २०१२ सन् २०११
सन् २०१० सन् २००९ सन् २००८ सन् २००७ सन् २००६ सन् २००५ सन् २००४ सन् २००३ सन् २००२ सन् २००१

बिसौं शताव्दीसम्पादन

सन् २००० सन् १९९९ सन् १९९८ सन् १९९७ सन् १९९६ सन् १९९५ सन् १९९४ सन् १९९३ सन् १९९२ सन् १९९१
सन् १९९० सन् १९८९ सन् १९८८ सन् १९८७ सन् १९८६ सन् १९८५ सन् १९८४ सन् १९८३ सन् १९८२ सन् १९८१
सन् १९८० सन् १९७९ सन् १९७८ सन् १९७७ सन् १९७६ सन् १९७५ सन् १९७४ सन् १९७३ सन् १९७२ सन् १९७१
सन् १९७० सन् १९६९ सन् १९६८ सन् १९६७ सन् १९६६ सन् १९६५ सन् १९६४ सन् १९६३ सन् १९६२ सन् १९६१
सन् १९६० सन् १९५९ सन् १९५८ सन् १९५७ सन् १९५६ सन् १९५५ सन् १९५४ सन् १९५३ सन् १९५२ सन् १९५१
सन् १९५० सन् १९४९ सन् १९४८ सन् १९४७ सन् १९४६ सन् १९४५ सन् १९४४ सन् १९४३ सन् १९४२ सन् १९४१
सन् १९४० सन् १९३९ सन् १९३८ सन् १९३७ सन् १९३६ सन् १९३५ सन् १९३४ सन् १९३३ सन् १९३२ सन् १९३१
सन् १९३० सन् १९२९ सन् १९२८ सन् १९२७ सन् १९२६ सन् १९२५ सन् १९२४ सन् १९२३ सन् १९२२ सन् १९२१
सन् १९२० सन् १९१९ सन् १९१८ सन् १९१७ सन् १९१६ सन् १९१५ सन् १९१४ सन् १९१३ सन् १९१२ सन् १९११
सन् १९१० सन् १९०९ सन् १९०८ सन् १९०७ सन् १९०६ सन् १९०५ सन् १९०४ सन् १९०३ सन् १९०२ सन् १९०१

उन्नाइसौं शताव्दीसम्पादन

सन् १९०० सन् १८९९ सन् १८९८ सन् १८९७ सन् १८९६ सन् १८९५ सन् १८९४ सन् १८९३ सन् १८९२ सन् १८९१
सन् १८९० सन् १८८९ सन् १८८८ सन् १८८७ सन् १८८६ सन् १८८५ सन् १८८४ सन् १८८३ सन् १८८२ सन् १८८१
सन् १८८० सन् १८७९ सन् १८७८ सन् १८७७ सन् १८७६ सन् १८७५ सन् १८७४ सन् १८७३ सन् १८७२ सन् १८७१
सन् १८७० सन् १८६९ सन् १८६८ सन् १८६७ सन् १८६६ सन् १८६५ सन् १८६४ सन् १८६३ सन् १८६२ सन् १८६१
सन् १८६० सन् १८५९ सन् १८५८ सन् १८५७ सन् १८५६ सन् १८५५ सन् १८५४ सन् १८५३ सन् १८५२ सन् १८५१
सन् १८५० सन् १८४९ सन् १८४८ सन् १८४७ सन् १८४६ सन् १८४५ सन् १८४४ सन् १८४३ सन् १८४२ सन् १८४१
सन् १८४० सन् १८३९ सन् १८३८ सन् १८३७ सन् १८३६ सन् १८३५ सन् १८३४ सन् १८३३ सन् १८३२ सन् १८३१
सन् १८३० सन् १८२९ सन् १८२८ सन् १८२७ सन् १८२६ सन् १८२५ सन् १८२४ सन् १८२३ सन् १८२२ सन् १८२१
सन् १८१८ सन् १८१८ सन् १८१८ सन् १८१७ सन् १८१६ सन् १८१५ सन् १८१४ सन् १८१३ सन् १८१२ सन् १८११
सन् १८१० सन् १८०९ सन् १८०८ सन् १८०७ सन् १८०६ सन् १८०५ सन् १८०४ सन् १८०३ सन् १८०२ सन् १८०१

अठारौं शताव्दीसम्पादन

सन् १८०० सन् १७९९ सन् १७९८ सन् १७९७ सन् १७९६ सन् १७९५ सन् १७९४ सन् १७९३ सन् १७९२ सन् १७९१
सन् १७९० सन् १७८९ सन् १७८८ सन् १७८७ सन् १७८६ सन् १७८५ सन् १७८४ सन् १७८३ सन् १७८२ सन् १७८१
सन् १७८० सन् १७७९ सन् १७७८ सन् १७७७ सन् १७७६ सन् १७७५ सन् १७७४ सन् १७७३ सन् १७७२ सन् १७७१
सन् १७७० सन् १७६९ सन् १७६८ सन् १७६७ सन् १७६६ सन् १७६५ सन् १७६४ सन् १७६३ सन् १७६२ सन् १७६१
सन् १७६० सन् १७५९ सन् १७५८ सन् १७५७ सन् १७५६ सन् १७५५ सन् १७५४ सन् १७५३ सन् १७५२ सन् १७५१
सन् १७५० सन् १७४९ सन् १७४८ सन् १७४७ सन् १७४६ सन् १७४५ सन् १७४४ सन् १७४३ सन् १७४२ सन् १७४१
सन् १७४० सन् १७३९ सन् १७३८ सन् १७३७ सन् १७३६ सन् १७३५ सन् १७३४ सन् १७३३ सन् १७३२ सन् १७३१
सन् १७३० सन् १७२९ सन् १७२८ सन् १७२७ सन् १७२६ सन् १७२५ सन् १७२४ सन् १७२३ सन् १७२२ सन् १७२१
सन् १७१७ सन् १७१७ सन् १७१७ सन् १७१७ सन् १७१७ सन् १७१५ सन् १७१४ सन् १७१३ सन् १७१२ सन् १७११
सन् १७१० सन् १७०९ सन् १७०८ सन् १७०७ सन् १७०६ सन् १७०५ सन् १७०४ सन् १७०३ सन् १७०२ सन् १७०१

सत्रौं शताव्दीसम्पादन

सन् १७०० सन् १६९९ सन् १६९८ सन् १६९७ सन् १६९६ सन् १६९५ सन् १६९४ सन् १६९३ सन् १६९२ सन् १६९१
सन् १६९० सन् १६८९ सन् १६८८ सन् १६८७ सन् १६८६ सन् १६८५ सन् १६८४ सन् १६८३ सन् १६८२ सन् १६८१
सन् १६८० सन् १६७९ सन् १६७८ सन् १६७७ सन् १६७६ सन् १६७५ सन् १६७४ सन् १६७३ सन् १६७२ सन् १६७१
सन् १६७० सन् १६६९ सन् १६६८ सन् १६६७ सन् १६६६ सन् १६६५ सन् १६६४ सन् १६६३ सन् १६६२ सन् १६६१
सन् १६६० सन् १६५९ सन् १६५८ सन् १६५७ सन् १६५६ सन् १६५५ सन् १६५४ सन् १६५३ सन् १६५२ सन् १६५१
सन् १६५० सन् १६४९ सन् १६४८ सन् १६४७ सन् १६४६ सन् १६४५ सन् १६४४ सन् १६४३ सन् १६४२ सन् १६४१
सन् १६४० सन् १६३९ सन् १६३८ सन् १६३७ सन् १६३६ सन् १६३५ सन् १६३४ सन् १६३३ सन् १६३२ सन् १६३१
सन् १६३० सन् १६२९ सन् १६२८ सन् १६२७ सन् १६२६ सन् १६२५ सन् १६२४ सन् १६२३ सन् १६२२ सन् १६२१
सन् १६१६ सन् १६१६ सन् १६१६ सन् १६१७ सन् १६१६ सन् १६१५ सन् १६१४ सन् १६१३ सन् १६१२ सन् १६११
सन् १६१० सन् १६०९ सन् १६०८ सन् १६०७ सन् १६०६ सन् १६०५ सन् १६०४ सन् १६०३ सन् १६०२ सन् १६०१

सोह्रौं शताव्दीसम्पादन

सन् १६०० सन् १५९९ सन् १५९८ सन् १५९७ सन् १५९६ सन् १५९५ सन् १५९४ सन् १५९३ सन् १५९२ सन् १५९१
सन् १५९० सन् १५८९ सन् १५८८ सन् १५८७ सन् १५८६ सन् १५८५ सन् १५८४ सन् १५८३ सन् १५८२ सन् १५८१
सन् १५८० सन् १५७९ सन् १५७८ सन् १५७७ सन् १५७६ सन् १५७५ सन् १५७४ सन् १५७३ सन् १५७२ सन् १५७१
सन् १५७० सन् १५६९ सन् १५६८ सन् १५६७ सन् १५६६ सन् १५६५ सन् १५६४ सन् १५६३ सन् १५६२ सन् १५६१
सन् १५६० सन् १५५९ सन् १५५८ सन् १५५७ सन् १५५६ सन् १५५५ सन् १५५४ सन् १५५३ सन् १५५२ सन् १५५१
सन् १५५० सन् १५४९ सन् १५४८ सन् १५४७ सन् १५४६ सन् १५४५ सन् १५४४ सन् १५४३ सन् १५४२ सन् १५४१
सन् १५४० सन् १५३९ सन् १५३८ सन् १५३७ सन् १५३६ सन् १५३५ सन् १५३४ सन् १५३३ सन् १५३२ सन् १५३१
सन् १५३० सन् १५२९ सन् १५२८ सन् १५२७ सन् १५२६ सन् १५२५ सन् १५२४ सन् १५२३ सन् १५२२ सन् १५२१
सन् १५१६ सन् १५१६ सन् १५१६ सन् १५१७ सन् १५१६ सन् १५१५ सन् १५१४ सन् १५१३ सन् १५१२ सन् १५११
सन् १५१० सन् १५०९ सन् १५०८ सन् १५०७ सन् १५०६ सन् १५०५ सन् १५०४ सन् १५०३ सन् १५०२ सन् १५०१

पन्ध्रौं शताव्दीसम्पादन

सन् १५०० सन् १४९९ सन् १४९८ सन् १४९७ सन् १४९६ सन् १४९५ सन् १४९४ सन् १४९३ सन् १४९२ सन् १४९१
सन् १४९० सन् १४८९ सन् १४८८ सन् १४८७ सन् १४८६ सन् १४८५ सन् १४८४ सन् १४८३ सन् १४८२ सन् १४८१
सन् १४८० सन् १४७९ सन् १४७८ सन् १४७७ सन् १४७६ सन् १४७५ सन् १४७४ सन् १४७३ सन् १४७२ सन् १४७१
सन् १४७० सन् १४६९ सन् १४६८ सन् १४६७ सन् १४६६ सन् १४६५ सन् १४६४ सन् १४६३ सन् १४६२ सन् १४६१
सन् १४६० सन् १४५९ सन् १४५८ सन् १४५७ सन् १४५६ सन् १४५५ सन् १४५४ सन् १४५३ सन् १४५२ सन् १४५१
सन् १४५० सन् १४४९ सन् १४४८ सन् १४४७ सन् १४४६ सन् १४४५ सन् १४४४ सन् १४४३ सन् १४४२ सन् १४४१
सन् १४४० सन् १४३९ सन् १४३८ सन् १४३७ सन् १४३६ सन् १४३५ सन् १४३४ सन् १४३३ सन् १४३२ सन् १४३१
सन् १४३० सन् १४२९ सन् १४२८ सन् १४२७ सन् १४२६ सन् १४२५ सन् १४२४ सन् १४२३ सन् १४२२ सन् १४२१
सन् १४१६ सन् १४१६ सन् १४१६ सन् १४१७ सन् १४१६ सन् १४१५ सन् १४१४ सन् १४१३ सन् १४१२ सन् १४११
सन् १४१० सन् १४०९ सन् १४०८ सन् १४०७ सन् १४०६ सन् १४०५ सन् १४०४ सन् १४०३ सन् १४०२ सन् १४०१

चौधौं शताव्दीसम्पादन

सन् १४०० सन् १३९९ सन् १३९८ सन् १३९७ सन् १३९६ सन् १३९५ सन् १३९४ सन् १३९३ सन् १३९२ सन् १३९१
सन् १३९० सन् १३८९ सन् १३८८ सन् १३८७ सन् १३८६ सन् १३८५ सन् १३८४ सन् १३८३ सन् १३८२ सन् १३८१
सन् १३८० सन् १३७९ सन् १३७८ सन् १३७७ सन् १३७६ सन् १३७५ सन् १३७४ सन् १३७३ सन् १३७२ सन् १३७१
सन् १३७० सन् १३६९ सन् १३६८ सन् १३६७ सन् १३६६ सन् १३६५ सन् १३६४ सन् १३६३ सन् १३६२ सन् १३६१
सन् १३६० सन् १३५९ सन् १३५८ सन् १३५७ सन् १३५६ सन् १३५५ सन् १३५४ सन् १३५३ सन् १३५२ सन् १३५१
सन् १३५० सन् १३४९ सन् १३४८ सन् १३४७ सन् १३४६ सन् १३४५ सन् १३४४ सन् १३४३ सन् १३४२ सन् १३४१
सन् १३४० सन् १३३९ सन् १३३८ सन् १३३७ सन् १३३६ सन् १३३५ सन् १३३४ सन् १३३३ सन् १३३२ सन् १३३१
सन् १३३० सन् १३२९ सन् १३२८ सन् १३२७ सन् १३२६ सन् १३२५ सन् १३२४ सन् १३२३ सन् १३२२ सन् १३२१
सन् १३१६ सन् १३१६ सन् १३१६ सन् १३१७ सन् १३१६ सन् १३१५ सन् १३१४ सन् १३१३ सन् १३१२ सन् १३११
सन् १३१० सन् १३०९ सन् १३०८ सन् १३०७ सन् १३०६ सन् १३०५ सन् १३०४ सन् १३०३ सन् १३०२ सन् १३०१

तेह्रौं शताव्दीसम्पादन

सन् १३०० सन् १२९९ सन् १२९८ सन् १२९७ सन् १२९६ सन् १२९५ सन् १२९४ सन् १२९३ सन् १२९२ सन् १२९१
सन् १२९० सन् १२८९ सन् १२८८ सन् १२८७ सन् १२८६ सन् १२८५ सन् १२८४ सन् १२८३ सन् १२८२ सन् १२८१
सन् १२८० सन् १२७९ सन् १२७८ सन् १२७७ सन् १२७६ सन् १२७५ सन् १२७४ सन् १२७३ सन् १२७२ सन् १२७१
सन् १२७० सन् १२६९ सन् १२६८ सन् १२६७ सन् १२६६ सन् १२६५ सन् १२६४ सन् १२६३ सन् १२६२ सन् १२६१
सन् १२६० सन् १२५९ सन् १२५८ सन् १२५७ सन् १२५६ सन् १२५५ सन् १२५४ सन् १२५३ सन् १२५२ सन् १२५१
सन् १२५० सन् १२४९ सन् १२४८ सन् १२४७ सन् १२४६ सन् १२४५ सन् १२४४ सन् १२४३ सन् १२४२ सन् १२४१
सन् १२४० सन् १२३९ सन् १२३८ सन् १२३७ सन् १२३६ सन् १२३५ सन् १२३४ सन् १२३३ सन् १२३२ सन् १२३१
सन् १२३० सन् १२२९ सन् १२२८ सन् १२२७ सन् १२२६ सन् १२२५ सन् १२२४ सन् १२२३ सन् १२२२ सन् १२२१
सन् १२१६ सन् १२१६ सन् १२१६ सन् १२१७ सन् १२१६ सन् १२१५ सन् १२१४ सन् १२१३ सन् १२१२ सन् १२११
सन् १२१० सन् १२०९ सन् १२०८ सन् १२०७ सन् १२०६ सन् १२०५ सन् १२०४ सन् १२०३ सन् १२०२ सन् १२०१

बाह्रौं शताव्दीसम्पादन

सन् १२०० सन् ११९९ सन् ११९८ सन् ११९७ सन् ११९६ सन् ११९५ सन् ११९४ सन् ११९३ सन् ११९२ सन् ११९१
सन् ११९० सन् ११८९ सन् ११८८ सन् ११८७ सन् ११८६ सन् ११८५ सन् ११८४ सन् ११८३ सन् ११८२ सन् ११८१
सन् ११८० सन् ११७९ सन् ११७८ सन् ११७७ सन् ११७६ सन् ११७५ सन् ११७४ सन् ११७३ सन् ११७२ सन् ११७१
सन् ११७० सन् ११६९ सन् ११६८ सन् ११६७ सन् ११६६ सन् ११६५ सन् ११६४ सन् ११६३ सन् ११६२ सन् ११६१
सन् ११६० सन् ११५९ सन् ११५८ सन् ११५७ सन् ११५६ सन् ११५५ सन् ११५४ सन् ११५३ सन् ११५२ सन् ११५१
सन् ११५० सन् ११४९ सन् ११४८ सन् ११४७ सन् ११४६ सन् ११४५ सन् ११४४ सन् ११४३ सन् ११४२ सन् ११४१
सन् ११४० सन् ११३९ सन् ११३८ सन् ११३७ सन् ११३६ सन् ११३५ सन् ११३४ सन् ११३३ सन् ११३२ सन् ११३१
सन् ११३० सन् ११२९ सन् ११२८ सन् ११२७ सन् ११२६ सन् ११२५ सन् ११२४ सन् ११२३ सन् ११२२ सन् ११२१
सन् १११६ सन् १११६ सन् १११६ सन् १११७ सन् १११६ सन् १११५ सन् १११४ सन् १११३ सन् १११२ सन् ११११
सन् १११० सन् ११०९ सन् ११०८ सन् ११०७ सन् ११०६ सन् ११०५ सन् ११०४ सन् ११०३ सन् ११०२ सन् ११०१

एघारौं शताव्दीसम्पादन

सन् ११०० सन् १०९९ सन् १०९८ सन् १०९७ सन् १०९६ सन् १०९५ सन् १०९४ सन् १०९३ सन् १०९२ सन् १०९१
सन् १०९० सन् १०८९ सन् १०८८ सन् १०८७ सन् १०८६ सन् १०८५ सन् १०८४ सन् १०८३ सन् १०८२ सन् १०८१
सन् १०८० सन् १०७९ सन् १०७८ सन् १०७७ सन् १०७६ सन् १०७५ सन् १०७४ सन् १०७३ सन् १०७२ सन् १०७१
सन् १०७० सन् १०६९ सन् १०६८ सन् १०६७ सन् १०६६ सन् १०६५ सन् १०६४ सन् १०६३ सन् १०६२ सन् १०६१
सन् १०६० सन् १०५९ सन् १०५८ सन् १०५७ सन् १०५६ सन् १०५५ सन् १०५४ सन् १०५३ सन् १०५२ सन् १०५१
सन् १०५० सन् १०४९ सन् १०४८ सन् १०४७ सन् १०४६ सन् १०४५ सन् १०४४ सन् १०४३ सन् १०४२ सन् १०४१
सन् १०४० सन् १०३९ सन् १०३८ सन् १०३७ सन् १०३६ सन् १०३५ सन् १०३४ सन् १०३३ सन् १०३२ सन् १०३१
सन् १०३० सन् १०२९ सन् १०२८ सन् १०२७ सन् १०२६ सन् १०२५ सन् १०२४ सन् १०२३ सन् १०२२ सन् १०२१
सन् १०१६ सन् १०१६ सन् १०१६ सन् १०१७ सन् १०१६ सन् १०१५ सन् १०१४ सन् १०१३ सन् १०१२ सन् १०११
सन् १०१० सन् १००९ सन् १००८ सन् १००७ सन् १००६ सन् १००५ सन् १००४ सन् १००३ सन् १००२ सन् १००१

दशौं शताव्दीसम्पादन

सन् १००० सन् ९९९ सन् ९९८ सन् ९९७ सन् ९९६ सन् ९९५ सन् ९९४ सन् ९९३ सन् ९९२ सन् ९९१
सन् ९९० सन् ९८९ सन् ९८८ सन् ९८७ सन् ९८६ सन् ९८५ सन् ९८४ सन् ९८३ सन् ९८२ सन् ९८१
सन् ९८० सन् ९७९ सन् ९७८ सन् ९७७ सन् ९७६ सन् ९७५ सन् ९७४ सन् ९७३ सन् ९७२ सन् ९७१
सन् ९७० सन् ९६९ सन् ९६८ सन् ९६७ सन् ९६६ सन् ९६५ सन् ९६४ सन् ९६३ सन् ९६२ सन् ९६१
सन् ९६० सन् ९५९ सन् ९५८ सन् ९५७ सन् ९५६ सन् ९५५ सन् ९५४ सन् ९५३ सन् ९५२ सन् ९५१
सन् ९५० सन् ९४९ सन् ९४८ सन् ९४७ सन् ९४६ सन् ९४५ सन् ९४४ सन् ९४३ सन् ९४२ सन् ९४१
सन् ९४० सन् ९३९ सन् ९३८ सन् ९३७ सन् ९३६ सन् ९३५ सन् ९३४ सन् ९३३ सन् ९३२ सन् ९३१
सन् ९३० सन् ९२९ सन् ९२८ सन् ९२७ सन् ९२६ सन् ९२५ सन् ९२४ सन् ९२३ सन् ९२२ सन् ९२१
सन् ९१६ सन् ९१६ सन् ९१६ सन् ९१७ सन् ९१६ सन् ९१५ सन् ९१४ सन् ९१३ सन् ९१२ सन् ९११
सन् ९१० सन् ९०९ सन् ९०८ सन् ९०७ सन् ९०६ सन् ९०५ सन् ९०४ सन् ९०३ सन् ९०२ सन् ९०१

नवौं शताव्दीसम्पादन

सन् ९०० - सन् ८९९ - सन् ८९८ - सन् ८९७ - सन् ८९६ - सन् ८९५ - सन् ८९४ - सन् ८९३ - सन् ८९२ - सन् ८९१
सन् ८९० - सन् ८८९ - सन् ८८८ - सन् ८८७ - सन् ८८६ - सन् ८८५ - सन् ८८४ - सन् ८८३ - सन् ८८२ - सन् ८८१
सन् ८८० - सन् ८७९ - सन् ८७८ - सन् ८७७ - सन् ८७६ - सन् ८७५ - सन् ८७४ - सन् ८७३ - सन् ८७२ - सन् ८७१
सन् ८७० - सन् ८६९ - सन् ८६८ - सन् ८६७ - सन् ८६६ - सन् ८६५ - सन् ८६४ - सन् ८६३ - सन् ८६२ - सन् ८६१
सन् ८६० - सन् ८५९ - सन् ८५८ - सन् ८५७ - सन् ८५६ - सन् ८५५ - सन् ८५४ - सन् ८५३ - सन् ८५२ - सन् ८५१
सन् ८५० - सन् ८४९ - सन् ८४८ - सन् ८४७ - सन् ८४६ - सन् ८४५ - सन् ८४४ - सन् ८४३ - सन् ८४२ - सन् ८४१
सन् ८४० - सन् ८३९ - सन् ८३८ - सन् ८३७ - सन् ८३६ - सन् ८३५ - सन् ८३४ - सन् ८३३ - सन् ८३२ - सन् ८३१
सन् ८३० - सन् ८२९ - सन् ८२८ - सन् ८२७ - सन् ८२६ - सन् ८२५ - सन् ८२४ - सन् ८२३ - सन् ८२२ - सन् ८२१
सन् ८२० - सन् ८१९ - सन् ८१८ - सन् ८१७ - सन् ८१६ - सन् ८१५ - सन् ८१४ - सन् ८१३ - सन् ८१२ - सन् ८११
सन् ८१० - सन् ८०९ - सन् ८०८ - सन् ८०७ - सन् ८०६ - सन् ८०५ - सन् ८०४ - सन् ८०३ - सन् ८०२ - सन् ८०१

आठौं शताव्दीसम्पादन

सन् ८०० - सन् ७९९ - सन् ७९८ - सन् ७९७ - सन् ७९६ - सन् ७९५ - सन् ७९४ - सन् ७९३ - सन् ७९२ - सन् ७९१
सन् ७९० - सन् ७८९ - सन् ७८८ - सन् ७८७ - सन् ७८६ - सन् ७८५ - सन् ७८४ - सन् ७८३ - सन् ७८२ - सन् ७८१
सन् ७८० - सन् ७७९ - सन् ७७८ - सन् ७७७ - सन् ७७६ - सन् ७७५ - सन् ७७४ - सन् ७७३ - सन् ७७२ - सन् ७७१
सन् ७७० - सन् ७६९ - सन् ७६८ - सन् ७६७ - सन् ७६६ - सन् ७६५ - सन् ७६४ - सन् ७६३ - सन् ७६२ - सन् ७६१
सन् ७६० - सन् ७५९ - सन् ७५८ - सन् ७५७ - सन् ७५६ - सन् ७५५ - सन् ७५४ - सन् ७५३ - सन् ७५२ - सन् ७५१
सन् ७५० - सन् ७४९ - सन् ७४८ - सन् ७४७ - सन् ७४६ - सन् ७४५ - सन् ७४४ - सन् ७४३ - सन् ७४२ - सन् ७४१
सन् ७४० - सन् ७३९ - सन् ७३८ - सन् ७३७ - सन् ७३६ - सन् ७३५ - सन् ७३४ - सन् ७३३ - सन् ७३२ - सन् ७३१
सन् ७३० - सन् ७२९ - सन् ७२८ - सन् ७२७ - सन् ७२६ - सन् ७२५ - सन् ७२४ - सन् ७२३ - सन् ७२२ - सन् ७२१
सन् ७२० - सन् ७१९ - सन् ७१८ - सन् ७१७ - सन् ७१६ - सन् ७१५ - सन् ७१४ - सन् ७१३ - सन् ७१२ - सन् ७११
सन् ७१० - सन् ७०९ - सन् ७०८ - सन् ७०७ - सन् ७०६ - सन् ७०५ - सन् ७०४ - सन् ७०३ - सन् ७०२ - सन् ७०१

सातौं शताव्दीसम्पादन

सन् ७०० - सन् ६९९ - सन् ६९८ - सन् ६९७ - सन् ६९६ - सन् ६९५ - सन् ६९४ - सन् ६९३ - सन् ६९२ - सन् ६९१
सन् ६९० - सन् ६८९ - सन् ६८८ - सन् ६८७ - सन् ६८६ - सन् ६८५ - सन् ६८४ - सन् ६८३ - सन् ६८२ - सन् ६८१
सन् ६८० - सन् ६७९ - सन् ६७८ - सन् ६७७ - सन् ६७६ - सन् ६७५ - सन् ६७४ - सन् ६७३ - सन् ६७२ - सन् ६७१
सन् ६७० - सन् ६६९ - सन् ६६८ - सन् ६६७ - सन् ६६६ - सन् ६६५ - सन् ६६४ - सन् ६६३ - सन् ६६२ - सन् ६६१
सन् ६६० - सन् ६५९ - सन् ६५८ - सन् ६५७ - सन् ६५६ - सन् ६५५ - सन् ६५४ - सन् ६५३ - सन् ६५२ - सन् ६५१
सन् ६५० - सन् ६४९ - सन् ६४८ - सन् ६४७ - सन् ६४६ - सन् ६४५ - सन् ६४४ - सन् ६४३ - सन् ६४२ - सन् ६४१
सन् ६४० - सन् ६३९ - सन् ६३८ - सन् ६३७ - सन् ६३६ - सन् ६३५ - सन् ६३४ - सन् ६३३ - सन् ६३२ - सन् ६३१
सन् ६३० - सन् ६२९ - सन् ६२८ - सन् ६२७ - सन् ६२६ - सन् ६२५ - सन् ६२४ - सन् ६२३ - सन् ६२२ - सन् ६२१
सन् ६२० - सन् ६१९ - सन् ६१८ - सन् ६१७ - सन् ६१६ - सन् ६१५ - सन् ६१४ - सन् ६१३ - सन् ६१२ - सन् ६११
सन् ६१० - सन् ६०९ - सन् ६०८ - सन् ६०७ - सन् ६०६ - सन् ६०५ - सन् ६०४ - सन् ६०३ - सन् ६०२ - सन् ६०१

छैंटौ शताव्दीसम्पादन

सन् ६०० - सन् ५९९ - सन् ५९८ - सन् ५९७ - सन् ५९६ - सन् ५९५ - सन् ५९४ - सन् ५९३ - सन् ५९२ - सन् ५९१
सन् ५९० - सन् ५८९ - सन् ५८८ - सन् ५८७ - सन् ५८६ - सन् ५८५ - सन् ५८४ - सन् ५८३ - सन् ५८२ - सन् ५८१
सन् ५८० - सन् ५७९ - सन् ५७८ - सन् ५७७ - सन् ५७६ - सन् ५७५ - सन् ५७४ - सन् ५७३ - सन् ५७२ - सन् ५७१
सन् ५७० - सन् ५६९ - सन् ५६८ - सन् ५६७ - सन् ५६६ - सन् ५६५ - सन् ५६४ - सन् ५६३ - सन् ५६२ - सन् ५६१
सन् ५६० - सन् ५५९ - सन् ५५८ - सन् ५५७ - सन् ५५६ - सन् ५५५ - सन् ५५४ - सन् ५५३ - सन् ५५२ - सन् ५५१
सन् ५५० - सन् ५४९ - सन् ५४८ - सन् ५४७ - सन् ५४६ - सन् ५४५ - सन् ५४४ - सन् ५४३ - सन् ५४२ - सन् ५४१
सन् ५४० - सन् ५३९ - सन् ५३८ - सन् ५३७ - सन् ५३६ - सन् ५३५ - सन् ५३४ - सन् ५३३ - सन् ५३२ - सन् ५३१
सन् ५३० - सन् ५२९ - सन् ५२८ - सन् ५२७ - सन् ५२६ - सन् ५२५ - सन् ५२४ - सन् ५२३ - सन् ५२२ - सन् ५२१
सन् ५२० - सन् ५१९ - सन् ५१८ - सन् ५१७ - सन् ५१६ - सन् ५१५ - सन् ५१४ - सन् ५१३ - सन् ५१२ - सन् ५११
सन् ५१० - सन् ५०९ - सन् ५०८ - सन् ५०७ - सन् ५०६ - सन् ५०५ - सन् ५०४ - सन् ५०३ - सन् ५०२ - सन् ५०१

पाँचौं शताव्दीसम्पादन

सन् ५०० - सन् ४९९ - सन् ४९८ - सन् ४९७ - सन् ४९६ - सन् ४९५ - सन् ४९४ - सन् ४९३ - सन् ४९२ - सन् ४९१
सन् ४९० - सन् ४८९ - सन् ४८८ - सन् ४८७ - सन् ४८६ - सन् ४८५ - सन् ४८४ - सन् ४८३ - सन् ४८२ - सन् ४८१
सन् ४८० - सन् ४७९ - सन् ४७८ - सन् ४७७ - सन् ४७६ - सन् ४७५ - सन् ४७४ - सन् ४७३ - सन् ४७२ - सन् ४७१
सन् ४७० - सन् ४६९ - सन् ४६८ - सन् ४६७ - सन् ४६६ - सन् ४६५ - सन् ४६४ - सन् ४६३ - सन् ४६२ - सन् ४६१
सन् ४६० - सन् ४५९ - सन् ४५८ - सन् ४५७ - सन् ४५६ - सन् ४५५ - सन् ४५४ - सन् ४५३ - सन् ४५२ - सन् ४५१
सन् ४५० - सन् ४४९ - सन् ४४८ - सन् ४४७ - सन् ४४६ - सन् ४४५ - सन् ४४४ - सन् ४४३ - सन् ४४२ - सन् ४४१
सन् ४४० - सन् ४३९ - सन् ४३८ - सन् ४३७ - सन् ४३६ - सन् ४३५ - सन् ४३४ - सन् ४३३ - सन् ४३२ - सन् ४३१
सन् ४३० - सन् ४२९ - सन् ४२८ - सन् ४२७ - सन् ४२६ - सन् ४२५ - सन् ४२४ - सन् ४२३ - सन् ४२२ - सन् ४२१
सन् ४२० - सन् ४१९ - सन् ४१८ - सन् ४१७ - सन् ४१६ - सन् ४१५ - सन् ४१४ - सन् ४१३ - सन् ४१२ - सन् ४११
सन् ४१० - सन् ४०९ - सन् ४०८ - सन् ४०७ - सन् ४०६ - सन् ४०५ - सन् ४०४ - सन् ४०३ - सन् ४०२ - सन् ४०१

चौथो शताव्दीसम्पादन

सन् ४०० - सन् ३९९ - सन् ३९८ - सन् ३९७ - सन् ३९६ - सन् ३९५ - सन् ३९४ - सन् ३९३ - सन् ३९२ - सन् ३९१
सन् ३९० - सन् ३८९ - सन् ३८८ - सन् ३८७ - सन् ३८६ - सन् ३८५ - सन् ३८४ - सन् ३८३ - सन् ३८२ - सन् ३८१
सन् ३८० - सन् ३७९ - सन् ३७८ - सन् ३७७ - सन् ३७६ - सन् ३७५ - सन् ३७४ - सन् ३७३ - सन् ३७२ - सन् ३७१
सन् ३७० - सन् ३६९ - सन् ३६८ - सन् ३६७ - सन् ३६६ - सन् ३६५ - सन् ३६४ - सन् ३६३ - सन् ३६२ - सन् ३६१
सन् ३६० - सन् ३५ ९ - सन् ३५ ८ - सन् ३५ ७ - सन् ३५ ६ - सन् ३५ ५ - सन् ३५ ४ - सन् ३५ ३ - सन् ३५ २ - सन् ३५ १
सन् ३५ ० - सन् ३४९ - सन् ३४८ - सन् ३४७ - सन् ३४६ - सन् ३४५ - सन् ३४४ - सन् ३४३ - सन् ३४२ - सन् ३४१
सन् ३४० - सन् ३३९ - सन् ३३८ - सन् ३३७ - सन् ३३६ - सन् ३३५ - सन् ३३४ - सन् ३३३ - सन् ३३२ - सन् ३३१
सन् ३३० - सन् ३२९ - सन् ३२८ - सन् ३२७ - सन् ३२६ - सन् ३२५ - सन् ३२४ - सन् ३२३ - सन् ३२२ - सन् ३२१
सन् ३२० - सन् ३१९ - सन् ३१८ - सन् ३१७ - सन् ३१६ - सन् ३१५ - सन् ३१४ - सन् ३१३ - सन् ३१२ - सन् ३११
सन् ३१० - सन् ३०९ - सन् ३०८ - सन् ३०७ - सन् ३०६ - सन् ३०५ - सन् ३०४ - सन् ३०३ - सन् ३०२ - सन् ३०१

तेस्रो शताव्दीसम्पादन

सन् ३०० - सन् २९९ - सन् २९८ - सन् २९७ - सन् २९६ - सन् २९५ - सन् २९४ - सन् २९३ - सन् २९२ - सन् २९१
सन् २९० - सन् २८९ - सन् २८८ - सन् २८७ - सन् २८६ - सन् २८५ - सन् २८४ - सन् २८३ - सन् २८२ - सन् २८१
सन् २८० - सन् २७९ - सन् २७८ - सन् २७७ - सन् २७६ - सन् २७५ - सन् २७४ - सन् २७३ - सन् २७२ - सन् २७१
सन् २७० - सन् २६९ - सन् २६८ - सन् २६७ - सन् २६६ - सन् २६५ - सन् २६४ - सन् २६३ - सन् २६२ - सन् २६१
सन् २६० - सन् २५९ - सन् २५८ - सन् २५७ - सन् २५६ - सन् २५५ - सन् २५४ - सन् २५३ - सन् २५२ - सन् २५१
सन् २५० - सन् २४९ - सन् २४८ - सन् २४७ - सन् २४६ - सन् २४५ - सन् २४४ - सन् २४३ - सन् २४२ - सन् २४१
सन् २४० - सन् २३९ - सन् २३८ - सन् २३७ - सन् २३६ - सन् २३५ - सन् २३४ - सन् २३३ - सन् २३२ - सन् २३१
सन् २३० - सन् २२९ - सन् २२८ - सन् २२७ - सन् २२६ - सन् २२५ - सन् २२४ - सन् २२३ - सन् २२२ - सन् २२१
सन् २२० - सन् २१९ - सन् २१८ - सन् २१७ - सन् २१६ - सन् २१५ - सन् २१४ - सन् २१३ - सन् २१२ - सन् २११
सन् २१० - सन् २०९ - सन् २०८ - सन् २०७ - सन् २०६ - सन् २०५ - सन् २०४ - सन् २०३ - सन् २०२ - सन् २०१

दोस्रो शताव्दीसम्पादन

सन् २०० - सन् १९९ - सन् १९८ - सन् १९७ - सन् १९६ - सन् १९५ - सन् १९४ - सन् १९३ - सन् १९२ - सन् १९१
सन् १९० - सन् १८९ - सन् १८८ - सन् १८७ - सन् १८६ - सन् १८५ - सन् १८४ - सन् १८३ - सन् १८२ - सन् १८१
सन् १८० - सन् १७९ - सन् १७८ - सन् १७७ - सन् १७६ - सन् १७५ - सन् १७४ - सन् १७३ - सन् १७२ - सन् १७१
सन् १७० - सन् १६९ - सन् १६८ - सन् १६७ - सन् १६६ - सन् १६५ - सन् १६४ - सन् १६३ - सन् १६२ - सन् १६१
सन् १६० - सन् १५९ - सन् १५८ - सन् १५७ - सन् १५६ - सन् १५५ - सन् १५४ - सन् १५३ - सन् १५२ - सन् १५१
सन् १५० - सन् १४९ - सन् १४८ - सन् १४७ - सन् १४६ - सन् १४५ - सन् १४४ - सन् १४३ - सन् १४२ - सन् १४१
सन् १४० - सन् १३९ - सन् १३८ - सन् १३७ - सन् १३६ - सन् १३५ - सन् १३४ - सन् १३३ - सन् १३२ - सन् १३१
सन् १३० - सन् १२९ - सन् १२८ - सन् १२७ - सन् १२६ - सन् १२५ - सन् १२४ - सन् १२३ - सन् १२२ - सन् १२१
सन् १२० - सन् ११९ - सन् ११८ - सन् ११७ - सन् ११६ - सन् ११५ - सन् ११४ - सन् ११३ - सन् ११२ - सन् १११
सन् ११० - सन् १०९ - सन् १०८ - सन् १०७ - सन् १०६ - सन् १०५ - सन् १०४ - सन् १०३ - सन् १०२ - सन् १०१

पहिलो शताव्दीसम्पादन

सन् १०० - सन् ९९ - सन् ९८ - सन् ९७ - सन् ९६ - सन् ९५ - सन् ९४ - सन् ९३ - सन् ९२ - सन् ९१
सन् ९० - सन् ८९ - सन् ८८ - सन् ८७ - सन् ८६ - सन् ८५ - सन् ८४ - सन् ८३ - सन् ८२ - सन् ८१
सन् ८० - सन् ७९ - सन् ७८ - सन् ७७ - सन् ७६ - सन् ७५ - सन् ७४ - सन् ७३ - सन् ७२ - सन् ७१
सन् ७० - सन् ६९ - सन् ६८ - सन् ६७ - सन् ६६ - सन् ६५ - सन् ६४ - सन् ६३ - सन् ६२ - सन् ६१
सन् ६० - सन् ५९ - सन् ५८ - सन् ५७ - सन् ५६ - सन् ५५ - सन् ५४ - सन् ५३ - सन् ५२ - सन् ५१
सन् ५० - सन् ४९ - सन् ४८ - सन् ४७ - सन् ४६ - सन् ४५ - सन् ४४ - सन् ४३ - सन् ४२ - सन् ४१
सन् ४० - सन् ३९ - सन् ३८ - सन् ३७ - सन् ३६ - सन् ३५ - सन् ३४ - सन् ३३ - सन् ३२ - सन् ३१
सन् ३० - सन् २९ - सन् २८ - सन् २७ - सन् २६ - सन् २५ - सन् २४ - सन् २३ - सन् २२ - सन् २१
सन् २० - सन् १९ - सन् १८ - सन् १७ - सन् १६ - सन् १५ - सन् १४ - सन् १३ - सन् १२ - सन् ११

पहिलो शताव्दी ई.पू.सम्पादन

- - - - - - - - - १०
११ - १२ - १३ - १४ - १५ - १६ - १७ - १८ - १९ - २०
२१ - २२ - २३ - २४ - २५ - २६ - २७ - २८ - २९ - ३०
३१ - ३२ - ३३ - ३४ - ३५ - ३६ - ३७ - ३८ - ३९ - ४०
४१ - ४२ - ४३ - ४४ - ४५ - ४६ - ४७ - ४८ - ४९ - ५०
५१ - ५२ - ५३ - ५४ - ५५ - ५६ - ५७ - ५८ - ५९ - ६०
६१ - ६२ - ६३ - ६४ - ६५ - ६६ - ६७ - ६८ - ६९ - ७०
७१ - ७२ - ७३ - ७४ - ७५ - ७६ - ७७ - ७८ - ७९ - ८०
८१ - ८२ - ८३ - ८४ - ८५ - ८६ - ८७ - ८८ - ८९ - ९०
९१ - ९२ - ९३ - ९४ - ९५ - ९६ - ९७ - ९८ - ९९ - १००

दोस्रो शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१०१ - १०२ - १०३ - १०४ - १०५ - १०६ - १०७ - १०८ - १०९ - ११०
१११ - ११२ - ११३ - ११४ - ११५ - ११६ - ११७ - ११८ - ११९ - १२०
१२१ - १२२ - १२३ - १२४ - १२५ - १२६ - १२७ - १२८ - १२९ - १३०
१३१ - १३२ - १३३ - १३४ - १३५ - १३६ - १३७ - १३८ - १३९ - १४०
१४१ - १४२ - १४३ - १४४ - १४५ - १४६ - १४७ - १४८ - १४९ - १५०
१५१ - १५२ - १५३ - १५४ - १५५ - १५६ - १५७ - १५८ - १५९ - १६०
१६१ - १६२ - १६३ - १६४ - १६५ - १६६ - १६७ - १६८ - १६९ - १७०
१७१ - १७२ - १७३ - १७४ - १७५ - १७६ - १७७ - १७८ - १७९ - १८०
१८१ - १८२ - १८३ - १८४ - १८५ - १८६ - १८७ - १८८ - १८९ - १९०
१९१ - १९२ - १९३ - १९४ - १९५ - १९६ - १९७ - १९८ - १९९ - २००

तेस्रो शताव्दी ई.पू.सम्पादन

२०१ - २०२ - २०३ - २०४ - २०५ - २०६ - २०७ - २०८ - २०९ - २१०
२११ - २१२ - २१३ - २१४ - २१५ - २१६ - २१७ - २१८ - २१९ - २२०
२२१ - २२२ - २२३ - २२४ - २२५ - २२६ - २२७ - २२८ - २२९ - २३०
२३१ - २३२ - २३३ - २३४ - २३५ - २३६ - २३७ - २३८ - २३९ - २४०
२४१ - २४२ - २४३ - २४४ - २४५ - २४६ - २४७ - २४८ - २४९ - २५०
२५१ - २५२ - २५३ - २५४ - २५५ - २५६ - २५७ - २५८ - २५९ - २६०
२६१ - २६२ - २६३ - २६४ - २६५ - २६६ - २६७ - २६८ - २६९ - २७०
२७१ - २७२ - २७३ - २७४ - २७५ - २७६ - २७७ - २७८ - २७९ - २८०
२८१ - २८२ - २८३ - २८४ - २८५ - २८६ - २८७ - २८८ - २८९ - २९०
२९१ - २९२ - २९३ - २९४ - २९५ - २९६ - २९७ - २९८ - २९९ - ३००

चौथो शताव्दी ई.पू.सम्पादन

३०१ - ३०२ - ३०३ - ३०४ - ३०५ - ३०६ - ३०७ - ३०८ - ३०९ - ३१०
३११ - ३१२ - ३१३ - ३१४ - ३१५ - ३१६ - ३१७ - ३१८ - ३१९ - ३२०
३२१ - ३२२ - ३२३ - ३२४ - ३२५ - ३२६ - ३२७ - ३२८ - ३२९ - ३३०
३३१ - ३३२ - ३३३ - ३३४ - ३३५ - ३३६ - ३३७ - ३३८ - ३३९ - ३४०
३४१ - ३४२ - ३४३ - ३४४ - ३४५ - ३४६ - ३४७ - ३४८ - ३४९ - ३५०
३५१ - ३५२ - ३५३ - ३५४ - ३५५ - ३५६ - ३५७ - ३५८ - ३५९ - ३६०
३६१ - ३६२ - ३६३ - ३६४ - ३६५ - ३६६ - ३६७ - ३६८ - ३६९ - ३७०
३७१ - ३७२ - ३७३ - ३७४ - ३७५ - ३७६ - ३७७ - ३७८ - ३७९ - ३८०
३८१ - ३८२ - ३८३ - ३८४ - ३८५ - ३८६ - ३८७ - ३८८ - ३८९ - ३९०
३९१ - ३९२ - ३९३ - ३९४ - ३९५ - ३९६ - ३९७ - ३९८ - ३९९ - ४००

पाँचौ शताव्दी ई.पू.सम्पादन

४०१ - ४०२ - ४०३ - ४०४ - ४०५ - ४०६ - ४०७ - ४०८ - ४०९ - ४१०
४११ - ४१२ - ४१३ - ४१४ - ४१५ - ४१६ - ४१७ - ४१८ - ४१९ - ४२०
४२१ - ४२२ - ४२३ - ४२४ - ४२५ - ४२६ - ४२७ - ४२८ - ४२९ - ४३०
४३१ - ४३२ - ४३३ - ४३४ - ४३५ - ४३६ - ४३७ - ४३८ - ४३९ - ४४०
४४१ - ४४२ - ४४३ - ४४४ - ४४५ - ४४६ - ४४७ - ४४८ - ४४९ - ४५०
४५१ - ४५२ - ४५३ - ४५४ - ४५५ - ४५६ - ४५७ - ४५८ - ४५९ - ४६०
४६१ - ४६२ - ४६३ - ४६४ - ४६५ - ४६६ - ४६७ - ४६८ - ४६९ - ४७०
४७१ - ४७२ - ४७३ - ४७४ - ४७५ - ४७६ - ४७७ - ४७८ - ४७९ - ४८०
४८१ - ४८२ - ४८३ - ४८४ - ४८५ - ४८६ - ४८७ - ४८८ - ४८९ - ४९०
४९१ - ४९२ - ४९३ - ४९४ - ४९५ - ४९६ - ४९७ - ४९८ - ४९९ - ५००

छैटौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

५०१ - ५०२ - ५०३ - ५०४ - ५०५ - ५०६ - ५०७ - ५०८ - ५०९ - ५१०
५११ - ५१२ - ५१३ - ५१४ - ५१५ - ५१६ - ५१७ - ५१८ - ५१९ - ५२०
५२१ - ५२२ - ५२३ - ५२४ - ५२५ - ५२६ - ५२७ - ५२८ - ५२९ - ५३०
५३१ - ५३२ - ५३३ - ५३४ - ५३५ - ५३६ - ५३७ - ५३८ - ५३९ - ५४०
५४१ - ५४२ - ५४३ - ५४४ - ५४५ - ५४६ - ५४७ - ५४८ - ५४९ - ५५०
५५१ - ५५२ - ५५३ - ५५४ - ५५५ - ५५६ - ५५७ - ५५८ - ५५९ - ५६०
५६१ - ५६२ - ५६३ - ५६४ - ५६५ - ५६६ - ५६७ - ५६८ - ५६९ - ५७०
५७१ - ५७२ - ५७३ - ५७४ - ५७५ - ५७६ - ५७७ - ५७८ - ५७९ - ५८०
५८१ - ५८२ - ५८३ - ५८४ - ५८५ - ५८६ - ५८७ - ५८८ - ५८९ - ५९०
५९१ - ५९२ - ५९३ - ५९४ - ५९५ - ५९६ - ५९७ - ५९८ - ५९९ - ६००

सातौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

६०१ - ६०२ - ६०३ - ६०४ - ६०५ - ६०६ - ६०७ - ६०८ - ६०९ - ६१०
६११ - ६१२ - ६१३ - ६१४ - ६१५ - ६१६ - ६१७ - ६१८ - ६१९ - ६२०
६२१ - ६२२ - ६२३ - ६२४ - ६२५ - ६२६ - ६२७ - ६२८ - ६२९ - ६३०
६३१ - ६३२ - ६३३ - ६३४ - ६३५ - ६३६ - ६३७ - ६३८ - ६३९ - ६४०
६४१ - ६४२ - ६४३ - ६४४ - ६४५ - ६४६ - ६४७ - ६४८ - ६४९ - ६५०
६५१ - ६५२ - ६५३ - ६५४ - ६५५ - ६५६ - ६५७ - ६५८ - ६५९ - ६६०
६६१ - ६६२ - ६६३ - ६६४ - ६६५ - ६६६ - ६६७ - ६६८ - ६६९ - ६७०
६७१ - ६७२ - ६७३ - ६७४ - ६७५ - ६७६ - ६७७ - ६७८ - ६७९ - ६८०
६८१ - ६८२ - ६८३ - ६८४ - ६८५ - ६८६ - ६८७ - ६८८ - ६८९ - ६९०
६९१ - ६९२ - ६९३ - ६९४ - ६९५ - ६९६ - ६९७ - ६९८ - ६९९ - ७००

आठौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

७०१ - ७०२ - ७०३ - ७०४ - ७०५ - ७०६ - ७०७ - ७०८ - ७०९ - ७१०
७११ - ७१२ - ७१३ - ७१४ - ७१५ - ७१६ - ७१७ - ७१८ - ७१९ - ७२०
७२१ - ७२२ - ७२३ - ७२४ - ७२५ - ७२६ - ७२७ - ७२८ - ७२९ - ७३०
७३१ - ७३२ - ७३३ - ७३४ - ७३५ - ७३६ - ७३७ - ७३८ - ७३९ - ७४०
७४१ - ७४२ - ७४३ - ७४४ - ७४५ - ७४६ - ७४७ - ७४८ - ७४९ - ७५०
७५१ - ७५२ - ७५३ - ७५४ - ७५५ - ७५६ - ७५७ - ७५८ - ७५९ - ७६०
७६१ - ७६२ - ७६३ - ७६४ - ७६५ - ७६६ - ७६७ - ७६८ - ७६९ - ७७०
७७१ - ७७२ - ७७३ - ७७४ - ७७५ - ७७६ - ७७७ - ७७८ - ७७९ - ७८०
७८१ - ७८२ - ७८३ - ७८४ - ७८५ - ७८६ - ७८७ - ७८८ - ७८९ - ७९०
७९१ - ७९२ - ७९३ - ७९४ - ७९५ - ७९६ - ७९७ - ७९८ - ७९९ - ८००

नवौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

८०१ - ८०२ - ८०३ - ८०४ - ८०५ - ८०६ - ८०७ - ८०८ - ८०९ - ८१०
८११ - ८१२ - ८१३ - ८१४ - ८१५ - ८१६ - ८१७ - ८१८ - ८१९ - ८२०
८२१ - ८२२ - ८२३ - ८२४ - ८२५ - ८२६ - ८२७ - ८२८ - ८२९ - ८३०
८३१ - ८३२ - ८३३ - ८३४ - ८३५ - ८३६ - ८३७ - ८३८ - ८३९ - ८४०
८४१ - ८४२ - ८४३ - ८४४ - ८४५ - ८४६ - ८४७ - ८४८ - ८४९ - ८५०
८५१ - ८५२ - ८५३ - ८५४ - ८५५ - ८५६ - ८५७ - ८५८ - ८५९ - ८६०
८६१ - ८६२ - ८६३ - ८६४ - ८६५ - ८६६ - ८६७ - ८६८ - ८६९ - ८७०
८७१ - ८७२ - ८७३ - ८७४ - ८७५ - ८७६ - ८७७ - ८७८ - ८७९ - ८८०
८८१ - ८८२ - ८८३ - ८८४ - ८८५ - ८८६ - ८८७ - ८८८ - ८८९ - ८९०
८९१ - ८९२ - ८९३ - ८९४ - ८९५ - ८९६ - ८९७ - ८९८ - ८९९ - ९००

दशौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

९०१ - ९०२ - ९०३ - ९०४ - ९०५ - ९०६ - ९०७ - ९०८ - ९०९ - ९१०
९११ - ९१२ - ९१३ - ९१४ - ९१५ - ९१६ - ९१७ - ९१८ - ९१९ - ९२०
९२१ - ९२२ - ९२३ - ९२४ - ९२५ - ९२६ - ९२७ - ९२८ - ९२९ - ९३०
९३१ - ९३२ - ९३३ - ९३४ - ९३५ - ९३६ - ९३७ - ९३८ - ९३९ - ९४०
९४१ - ९४२ - ९४३ - ९४४ - ९४५ - ९४६ - ९४७ - ९४८ - ९४९ - ९५०
९५१ - ९५२ - ९५३ - ९५४ - ९५५ - ९५६ - ९५७ - ९५८ - ९५९ - ९६०
९६१ - ९६२ - ९६३ - ९६४ - ९६५ - ९६६ - ९६७ - ९६८ - ९६९ - ९७०
९७१ - ९७२ - ९७३ - ९७४ - ९७५ - ९७६ - ९७७ - ९७८ - ९७९ - ९८०
९८१ - ९८२ - ९८३ - ९८४ - ९८५ - ९८६ - ९८७ - ९८८ - ९८९ - ९९०
९९१ - ९९२ - ९९३ - ९९४ - ९९५ - ९९६ - ९९७ - ९९८ - ९९९ - १०००

एघारौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१००१ - १००२ - १००३ - १००४ - १००५ - १००६ - १००७ - १००८ - १००९ - १०१०
१०११ - १०१२ - १०१३ - १०१४ - १०१५ - १०१६ - १०१७ - १०१८ - १०१९ - १०२०
१०२१ - १०२२ - १०२३ - १०२४ - १०२५ - १०२६ - १०२७ - १०२८ - १०२९ - १०३०
१०३१ - १०३२ - १०३३ - १०३४ - १०३५ - १०३६ - १०३७ - १०३८ - १०३९ - १०४०
१०४१ - १०४२ - १०४३ - १०४४ - १०४५ - १०४६ - १०४७ - १०४८ - १०४९ - १०५०
१०५१ - १०५२ - १०५३ - १०५४ - १०५५ - १०५६ - १०५७ - १०५८ - १०५९ - १०६०
१०६१ - १०६२ - १०६३ - १०६४ - १०६५ - १०६६ - १०६७ - १०६८ - १०६९ - १०७०
१०७१ - १०७२ - १०७३ - १०७४ - १०७५ - १०७६ - १०७७ - १०७८ - १०७९ - १०८०
१०८१ - १०८२ - १०८३ - १०८४ - १०८५ - १०८६ - १०८७ - १०८८ - १०८९ - १०९०
१०९१ - १०९२ - १०९३ - १०९४ - १०९५ - १०९६ - १०९७ - १०९८ - १०९९ - ११००

बाह्रौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

११०१ - ११०२ - ११०३ - ११०४ - ११०५ - ११०६ - ११०७ - ११०८ - ११०९ - १११०
११११ - १११२ - १११३ - १११४ - १११५ - १११६ - १११७ - १११८ - १११९ - ११२०
११२१ - ११२२ - ११२३ - ११२४ - ११२५ - ११२६ - ११२७ - ११२८ - ११२९ - ११३०
११३१ - ११३२ - ११३३ - ११३४ - ११३५ - ११३६ - ११३७ - ११३८ - ११३९ - ११४०
११४१ - ११४२ - ११४३ - ११४४ - ११४५ - ११४६ - ११४७ - ११४८ - ११४९ - ११५०
११५१ - ११५२ - ११५३ - ११५४ - ११५५ - ११५६ - ११५७ - ११५८ - ११५९ - ११६०
११६१ - ११६२ - ११६३ - ११६४ - ११६५ - ११६६ - ११६७ - ११६८ - ११६९ - ११७०
११७१ - ११७२ - ११७३ - ११७४ - ११७५ - ११७६ - ११७७ - ११७८ - ११७९ - ११८०
११८१ - ११८२ - ११८३ - ११८४ - ११८५ - ११८६ - ११८७ - ११८८ - ११८९ - ११९०
११९१ - ११९२ - ११९३ - ११९४ - ११९५ - ११९६ - ११९७ - ११९८ - ११९९ - १२००

तेह्रौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१२०१ - १२०२ - १२०३ - १२०४ - १२०५ - १२०६ - १२०७ - १२०८ - १२०९ - १२१०
१२११ - १२१२ - १२१३ - १२१४ - १२१५ - १२१६ - १२१७ - १२१८ - १२१९ - १२२०
१२२१ - १२२२ - १२२३ - १२२४ - १२२५ - १२२६ - १२२७ - १२२८ - १२२९ - १२३०
१२३१ - १२३२ - १२३३ - १२३४ - १२३५ - १२३६ - १२३७ - १२३८ - १२३९ - १२४०
१२४१ - १२४२ - १२४३ - १२४४ - १२४५ - १२४६ - १२४७ - १२४८ - १२४९ - १२५०
१२५१ - १२५२ - १२५३ - १२५४ - १२५५ - १२५६ - १२५७ - १२५८ - १२५९ - १२६०
१२६१ - १२६२ - १२६३ - १२६४ - १२६५ - १२६६ - १२६७ - १२६८ - १२६९ - १२७०
१२७१ - १२७२ - १२७३ - १२७४ - १२७५ - १२७६ - १२७७ - १२७८ - १२७९ - १२८०
१२८१ - १२८२ - १२८३ - १२८४ - १२८५ - १२८६ - १२८७ - १२८८ - १२८९ - १२९०
१२९१ - १२९२ - १२९३ - १२९४ - १२९५ - १२९६ - १२९७ - १२९८ - १२९९ - १३००

चौधौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१३०१ - १३०२ - १३०३ - १३०४ - १३०५ - १३०६ - १३०७ - १३०८ - १३०९ - १३१०
१३११ - १३१२ - १३१३ - १३१४ - १३१५ - १३१६ - १३१७ - १३१८ - १३१९ - १३२०
१३२१ - १३२२ - १३२३ - १३२४ - १३२५ - १३२६ - १३२७ - १३२८ - १३२९ - १३३०
१३३१ - १३३२ - १३३३ - १३३४ - १३३५ - १३३६ - १३३७ - १३३८ - १३३९ - १३४०
१३४१ - १३४२ - १३४३ - १३४४ - १३४५ - १३४६ - १३४७ - १३४८ - १३४९ - १३५०
१३५१ - १३५२ - १३५३ - १३५४ - १३५५ - १३५६ - १३५७ - १३५८ - १३५९ - १३६०
१३६१ - १३६२ - १३६३ - १३६४ - १३६५ - १३६६ - १३६७ - १३६८ - १३६९ - १३७०
१३७१ - १३७२ - १३७३ - १३७४ - १३७५ - १३७६ - १३७७ - १३७८ - १३७९ - १३८०
१३८१ - १३८२ - १३८३ - १३८४ - १३८५ - १३८६ - १३८७ - १३८८ - १३८९ - १३९०
१३९१ - १३९२ - १३९३ - १३९४ - १३९५ - १३९६ - १३९७ - १३९८ - १३९९ - १४००

पन्ध्रौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१४०१ - १४०२ - १४०३ - १४०४ - १४०५ - १४०६ - १४०७ - १४०८ - १४०९ - १४१०
१४११ - १४१२ - १४१३ - १४१४ - १४१५ - १४१६ - १४१७ - १४१८ - १४१९ - १४२०
१४२१ - १४२२ - १४२३ - १४२४ - १४२५ - १४२६ - १४२७ - १४२८ - १४२९ - १४३०
१४३१ - १४३२ - १४३३ - १४३४ - १४३५ - १४३६ - १४३७ - १४३८ - १४३९ - १४४०
१४४१ - १४४२ - १४४३ - १४४४ - १४४५ - १४४६ - १४४७ - १४४८ - १४४९ - १४५०
१४५१ - १४५२ - १४५३ - १४५४ - १४५५ - १४५६ - १४५७ - १४५८ - १४५९ - १४६०
१४६१ - १४६२ - १४६३ - १४६४ - १४६५ - १४६६ - १४६७ - १४६८ - १४६९ - १४७०
१४७१ - १४७२ - १४७३ - १४७४ - १४७५ - १४७६ - १४७७ - १४७८ - १४७९ - १४८०
१४८१ - १४८२ - १४८३ - १४८४ - १४८५ - १४८६ - १४८७ - १४८८ - १४८९ - १४९०
१४९१ - १४९२ - १४९३ - १४९४ - १४९५ - १४९६ - १४९७ - १४९८ - १४९९ - १५००

सोह्रौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१५०१ - १५०२ - १५०३ - १५०४ - १५०५ - १५०६ - १५०७ - १५०८ - १५०९ - १५१०
१५११ - १५१२ - १५१३ - १५१४ - १५१५ - १५१६ - १५१७ - १५१८ - १५१९ - १५२०
१५२१ - १५२२ - १५२३ - १५२४ - १५२५ - १५२६ - १५२७ - १५२८ - १५२९ - १५३०
१५३१ - १५३२ - १५३३ - १५३४ - १५३५ - १५३६ - १५३७ - १५३८ - १५३९ - १५४०
१५४१ - १५४२ - १५४३ - १५४४ - १५४५ - १५४६ - १५४७ - १५४८ - १५४९ - १५५०
१५५१ - १५५२ - १५५३ - १५५४ - १५५५ - १५५६ - १५५७ - १५५८ - १५५९ - १५६०
१५६१ - १५६२ - १५६३ - १५६४ - १५६५ - १५६६ - १५६७ - १५६८ - १५६९ - १५७०
१५७१ - १५७२ - १५७३ - १५७४ - १५७५ - १५७६ - १५७७ - १५७८ - १५७९ - १५८०
१५८१ - १५८२ - १५८३ - १५८४ - १५८५ - १५८६ - १५८७ - १५८८ - १५८९ - १५९०
१५९१ - १५९२ - १५९३ - १५९४ - १५९५ - १५९६ - १५९७ - १५९८ - १५९९ - १६००

सत्रौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१६०१ - १६०२ - १६०३ - १६०४ - १६०५ - १६०६ - १६०७ - १६०८ - १६०९ - १६१०
१६११ - १६१२ - १६१३ - १६१४ - १६१५ - १६१६ - १६१७ - १६१८ - १६१९ - १६२०
१६२१ - १६२२ - १६२३ - १६२४ - १६२५ - १६२६ - १६२७ - १६२८ - १६२९ - १६३०
१६३१ - १६३२ - १६३३ - १६३४ - १६३५ - १६३६ - १६३७ - १६३८ - १६३९ - १६४०
१६४१ - १६४२ - १६४३ - १६४४ - १६४५ - १६४६ - १६४७ - १६४८ - १६४९ - १६५०
१६५१ - १६५२ - १६५३ - १६५४ - १६५५ - १६५६ - १६५७ - १६५८ - १६५९ - १६६०
१६६१ - १६६२ - १६६३ - १६६४ - १६६५ - १६६६ - १६६७ - १६६८ - १६६९ - १६७०
१६७१ - १६७२ - १६७३ - १६७४ - १६७५ - १६७६ - १६७७ - १६७८ - १६७९ - १६८०
१६८१ - १६८२ - १६८३ - १६८४ - १६८५ - १६८६ - १६८७ - १६८८ - १६८९ - १६९०
१६९१ - १६९२ - १६९३ - १६९४ - १६९५ - १६९६ - १६९७ - १६९८ - १६९९ - १७००

अठारौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१७०१ - १७०२ - १७०३ - १७०४ - १७०५ - १७०६ - १७०७ - १७०८ - १७०९ - १७१०
१७११ - १७१२ - १७१३ - १७१४ - १७१५ - १७१६ - १७१७ - १७१८ - १७१९ - १७२०
१७२१ - १७२२ - १७२३ - १७२४ - १७२५ - १७२६ - १७२७ - १७२८ - १७२९ - १७३०
१७३१ - १७३२ - १७३३ - १७३४ - १७३५ - १७३६ - १७३७ - १७३८ - १७३९ - १७४०
१७४१ - १७४२ - १७४३ - १७४४ - १७४५ - १७४६ - १७४७ - १७४८ - १७४९ - १७५०
१७५१ - १७५२ - १७५३ - १७५४ - १७५५ - १७५६ - १७५७ - १७५८ - १७५९ - १७६०
१७६१ - १७६२ - १७६३ - १७६४ - १७६५ - १७६६ - १७६७ - १७६८ - १७६९ - १७७०
१७७१ - १७७२ - १७७३ - १७७४ - १७७५ - १७७६ - १७७७ - १७७८ - १७७९ - १७८०
१७८१ - १७८२ - १७८३ - १७८४ - १७८५ - १७८६ - १७८७ - १७८८ - १७८९ - १७९०
१७९१ - १७९२ - १७९३ - १७९४ - १७९५ - १७९६ - १७९७ - १७९८ - १७९९ - १८००

उन्नाइसौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१८०१ - १८०२ - १८०३ - १८०४ - १८०५ - १८०६ - १८०७ - १८०८ - १८०९ - १८१०
१८११ - १८१२ - १८१३ - १८१४ - १८१५ - १८१६ - १८१७ - १८१८ - १८१९ - १८२०
१८२१ - १८२२ - १८२३ - १८२४ - १८२५ - १८२६ - १८२७ - १८२८ - १८२९ - १८३०
१८३१ - १८३२ - १८३३ - १८३४ - १८३५ - १८३६ - १८३७ - १८३८ - १८३९ - १८४०
१८४१ - १८४२ - १८४३ - १८४४ - १८४५ - १८४६ - १८४७ - १८४८ - १८४९ - १८५०
१८५१ - १८५२ - १८५३ - १८५४ - १८५५ - १८५६ - १८५७ - १८५८ - १८५९ - १८६०
१८६१ - १८६२ - १८६३ - १८६४ - १८६५ - १८६६ - १८६७ - १८६८ - १८६९ - १८७०
१८७१ - १८७२ - १८७३ - १८७४ - १८७५ - १८७६ - १८७७ - १८७८ - १८७९ - १८८०
१८८१ - १८८२ - १८८३ - १८८४ - १८८५ - १८८६ - १८८७ - १८८८ - १८८९ - १८९०
१८९१ - १८९२ - १८९३ - १८९४ - १८९५ - १८९६ - १८९७ - १८९८ - १८९९ - १९००

बिसौं शताव्दी ई.पू.सम्पादन

१९०१ - १९०२ - १९०३ - १९०४ - १९०५ - १९०६ - १९०७ - १९०८ - १९०९ - १९१०
१९११ - १९१२ - १९१३ - १९१४ - १९१५ - १९१६ - १९१७ - १९१८ - १९१९ - १९२०
१९२१ - १९२२ - १९२३ - १९२४ - १९२५ - १९२६ - १९२७ - १९२८ - १९२९ - १९३०
१९३१ - १९३२ - १९३३ - १९३४ - १९३५ - १९३६ - १९३७ - १९३८ - १९३९ - १९४०
१९४१ - १९४२ - १९४३ - १९४४ - १९४५ - १९४६ - १९४७ - १९४८ - १९४९ - १९५०
१९५१ - १९५२ - १९५३ - १९५४ - १९५५ - १९५६ - १९५७ - १९५८ - १९५९ - १९६०
१९६१ - १९६२ - १९६३ - १९६४ - १९६५ - १९६६ - १९६७ - १९६८ - १९६९ - १९७०
१९७१ - १९७२ - १९७३ - १९७४ - १९७५ - १९७६ - १९७७ - १९७८ - १९७९ - १९८०
१९८१ - १९८२ - १९८३ - १९८४ - १९८५ - १९८६ - १९८७ - १९८८ - १९८९ - १९९०
१९९१ - १९९२ - १९९३ - १९९४ - १९९५ - १९९६ - १९९७ - १९९८ - १९९९ - २०००