रामेश्वरम (स्पष्टता)

रामेश्वरम शब्दका धेरै अर्थ छन्:-