रघुनाथपुर (स्पष्टता)

रघुनाथपुर शब्दले निम्न कुराहरू जनाउँदछ।