साँवाब्याज जोडदा आउने योगफल लाई मिश्रधन भनिन्छ ।

मिश्रधन पत्ता लगाउने सूत्र : मिश्रधन= साँवा + ब्याज