मानवीय कान मानिसको सुन्ने र सन्तुलन मिलाउने अङ्ग हो।

संरचनासम्पादन

कानलाई ३ वटा भागमा विभाजन गरिन्छ। ती भागहरू यस प्रकार छन्-

  • बाहिरी कान (पिन्ना, एक्स्टर्नल अडिटरी क्यानाल, कानको जाली)
  • मध्य कान
  • भित्री कान