मस्यौदा:पत्रकार

पत्रकार = पत्र―कार: समाचार, लेख–रचना आदिको सङ्कलन, सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति; पत्र– पत्रिकाको काम गर्ने व्यक्ति।

Source - http://nepalishabdakosh.com