भीलवाड़ा जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

भीलवाडा जिल्ला भारतीय राज्य राजस्थानको एउटा जिल्ला हो, जसको सदर मुकाम भीलवाडा हो।