प्याङ्गां नेपालभाषा

ललितपुर जिल्लामा अवस्थित एक ऐतिहासिक नेवाः बस्तीका रूपमा रहेको प्याङ्गांको नेपालभाषा, ललितपुरको अन्य नेपालभाषा भन्दा फर्क रूपमा बोलिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा दुई लाइन मात्र घर भएको र बाहिरी बस्तीबाट विहावारी नचल्ने हुनाले यहाँको भाषिका भिन्नै रूपले विकास भएको भन्ने भाषा वैज्ञानिकहरूको मान्यता छ।

थपसम्पादन


नेपालभाषा
नेपालभाषाका लिपिहरू
ब्राह्मि लिपि कुटिला लिपि गुप्त लिपि

मौलिक लिपिहरू:
प्रचलित लिपि रञ्जना लिपि भुजिंम्वः लिपि लितुम्वः लिपि क्वेँम्वः लिपि पाचुम्वः लिपि हिंम्वः लिपि ग्वलम्वः लिपि कुंम्वः लिपि

नेपालभाषाका भाषिकाहरू
द्वाल्खा नेपालभाषा चिलं नेपालभाषा यल नेपालभाषा येँ नेपालभाषा किपू नेपालभाषा ख्वप नेपालभाषा प्याङ्गां नेपालभाषा पहरि नेपालभाषा पिदेय् नेपालभाषा