पाली (संरचना)

पाली घरको पिढींलाई पानीबाट बचाउन निर्माण गरिने छाना आकारको संरचना हो ।