पश्चिम बंगाल पशु अनि मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय

पश्चिम बंगाल पशु अनि मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

पश्चिम बङ्गाल पशु अनि मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।