नेपाली खाना बनाउनमा प्रयोग हुने भाँडाहरु

नेपाली खाना पकाउने भाडाकुडाहरूमा निम्न पर्दछन् :

आदि।