निकोबार जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

निकोबार जिल्ला भारतीय राज्य अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहको एउटा जिल्ला हो।